Novosti

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017 . godini

MINISTARSTVO TURIZMA
objavljuje
J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini
1.Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu– Fond) za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.
2.Predmet sufinanciranja su:
Plaže (200.000,00 kn – 1.000.000,00 kn)
Centri za posjetitelje i interpretacijski centri (100.000,00 kn – 1.000.000,00 kn)
Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (100.000,00 kn – 400.000,00 kn)
3. Za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:
– Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
– Jedinice lokalne samouprave
– gradovi i općine.
4.Cjeloviti tekst Programa, obrazac zahtjeva FT/17 i prilog 1. i 2. sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr.
Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ispunjeni obrazac FT/17;
2. Dokazi o riješenom vlasničkom, drugom stvarno – pravnom statusu ili nadležnosti prema prostoru ili objektu gdje će se realizirati predloženi projekt: izvadci iz zemljišnih knjiga (ZK uložak) za sve čestice iz obuhvata projekta;
Za zemljište ili objekt u vlasništvu RH potrebno je priložiti suglasnost na projekt nadležnog tijela (Ministarstva državne imovine/Hrvatskih šuma d.o.o./Hrvatskih voda i sl.) ;Za zemljište/objekt u vlasništvu drugih subjekata (npr. vjerskih zajednica, fizičkih osoba i dr.) potrebno je priložiti ili ugovor o kupoprodaji ili ugovor o dugoročnom najmu (na najmanje 20 godina), ugovor ili sporazum o zamjeni zemljišta/objekta s predlagateljem projekta i sl.;
3.Popis svih katastarskih čestica iz obuhvata projekta;
4.Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;
5.Troškovnik predloženog projekta (ukoliko je troškovnik izrađen na temelju ponuda, potrebno je uz troškovnik dostaviti i ponude);
6.Projektnu dokumentaciju:
– kratki opis projekta i kratki opis faze projekta za koju se traži potpora (ako je projekt podijeljen u faze),
presliku postojeće projektne dokumentacije u elektronskom obliku na prijenosnoj memoriji (CD, DVD; USB s
tick),
– plan realizacije predloženih aktivnosti i financiranja (1. do sada realizirane aktivnosti i 2. planirane aktivnosti uz naznaku iz kojih sredstava: EU fondovi i koji program, vlastita sredstva, sredstva drugih subjekata);
7. Lokacijsku ili građevinsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja;
8.Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno – planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana;
9. Ispunjena Izjava o porezu na dodanu vrijednost (PDV) – prilog br.1;
10. Posebni uvjeti za pojedini potprogram ako su zatraženi.
Prijave se podnose poštom preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Naziv i adresa prijavitelja
MINISTARSTVO TURIZMA RH
„Prijava na javni poziv–Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017.
–navesti naziv potprograma financiranja (npr.plaže) – ne otvaraj„
Prisavlje 14
10 000 ZAGREB
6.Projekti koji se ne dostave u roku, projekti nedopuštenog predlagatelja, nejasni projekti i projekti koji nisu u skladu s Programom neće se razmatrati.
7. Javni poziv je otvoren do 15 . rujna 2017 . godine
Više informacija potražite OVDJE.