2. LAG natječaj TO 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a

Datum prve objave: 08.03.2019.

REZULTATI NATJEČAJA

LISTA ODOBRENIH PROJEKATA: LAG Mareta TO.211_Odobreni projekti_za web_3.10.2019

 

OBAVIJEST

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

NATJEČAJ JE ZATVOREN

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Lokalna akcijska grupa Mareta na dan 08. ožujka 2019. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a “.

Lokalna akcijska grupa Mareta objavljuje je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1 “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Mareta 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 440.000,00 EUR, gdje najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša ukupna javne potpore iznosi 40.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta ne smije iznositi više od 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi korisnici / prijavitelji na natječaj su:

jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruge koje se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo te lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa ruralnog razvoja RH.

Prihvatljivi korisnici moraju imaju sjedište na podučju LAG-a Mareta, što uključuje općine Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali te Grad Nin i 13 naselja Grada Zadra: Brgulje, Ist, Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premuda, Rava, Silba, Veli Iž, Zadar i Zapuntel.

Prihvatljiva su ulaganja u naseljima do 5.000 stanovnika (sva naselja LAG-a Mareta osim naselja Zadar).

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti te iznosi: do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (Gradovi Nin i Zadar, općine Kali, Kukljica i Privlaka); do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Sali i Preko); za 100% intenzitet potpore – na području LAG-a Mareta nema JLS koje se razvrstavaju u I.-IV. Skupinu.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

1. IZMJENA NATJEČAJA – datum objave 25.03.2019

  • prvom izmjenom natječaja promijenjen je rok početka zaprimanja projektnih prijava s 26. ožujka na 1. travnja 2019.; valjani rok za podnošenje prijava nalazi se u nastavku

2. IZMJENA NATJEČAJA – datum objave 30.03.2019.

  • drugom izmjenom natječaja izmijenjena je natječajna dokumentacija, odnosno u primjeni je novi Prilog IX – Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Mareta. Novi Pravilnik možete preuzeti ovdje ili niže u popisu dokumentacije.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA NATJEČAJ TO 2.1.1:

01.04. – 06.05.2019. godine.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u Područnom uredu LAG-a (Špire Brusine 10/1, Zadar) u razdoblju do 29. ožujka održavat će se individualne konzultacije, s obveznom prethodnom najavom.

RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Tema radionice: uvjeti prihvatljivosti projekta i korisnika; upute za ispunjavanje natječajne dokumentacije

Vrijeme održavanja: petak 29. ožujak 2019. u 11 sati

Mjesto održavanja: Područni ured Zadar, Špire Brusine 10/1; Zadar

Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni prijavitelji mogu postavljati putem e-pošte LAG-a: info@lagmareta.hr u razdoblju do 02. svibnja 2019. Odgovori na pravovremeno postavljene upite biti će objavljeni na službenoj stranici LAG-a www.lagmareta.hr.

PITANJA i ODGOVORI

PITANJA_I_ODGOVORI_LAGnatjecaj 2.1.1_LAG_MARETA_svi

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku.

Tekst natječaja:

**NOVO** 25.3.2019. LAG natječaj 2.1.1 “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a”_V1.1

8.3.2019. LAG natječaj 2.1.1 “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a”

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Prilozi – upute za prijavitelje:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Opis projekta

Radni list uz Prilog III. Opis projekta

Prilog IV. Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V. Uputa MZOIE

Prilog VI. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

*NOVO – Prilog IX. Pravilnik za odabir projekata na Natječajima LAG-a Mareta

Prilog X. Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Prilog XI. Pojašnjenje kriterija odabira projekata