3. LAG natječaj TO 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a

REZULTATI NATJEČAJA

Objava rezultata i pravomoćnost LAG odluka: 05.06.2020.

LISTA ODOBRENIH PROJEKATA: LAG Mareta – TO.211_Odobreni projekti 3.LAG natječaj

OBAVIJEST

Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz kn u EUR po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 te ih unijeti u EUR. Preračunavanje se izvršava primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije (7,53450) te zaokruživanjem pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale. Ako su iznosi u pravnim instrumentima izraženi u stranoj valuti (ako nisu izraženi u EUR), potrebno je preračunati te iznose iz strane valute u EUR po tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se podnosi zahtjev.

Datum prve objave natječaja: 15.10.2019.

NATJEČAJ JE ZATVOREN

Na temelju članka 18. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (NN 91/19) Lokalna akcijska grupa Mareta na dan 15. listopada 2019. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. LRS LAG-a „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a “.

Lokalna akcijska grupa Mareta objavljuje je Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1 “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Mareta 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.237.379,50 HRK, gdje najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša ukupna javne potpore iznosi 40.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta ne smije iznositi više od 100.000 EUR bez PDV-a u kunskoj protuvrijednosti.

 

Prihvatljivi korisnici / prijavitelji na natječaj su:

jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruge koje se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo te lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa ruralnog razvoja RH.

Prihvatljivi korisnici moraju imaju sjedište na podučju općina Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali te Grad Nina i 13 naselja Grada Zadra: Brgulje, Ist, Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premuda, Rava, Silba, Veli Iž, Zadar i Zapuntel.

Prihvatljiva su ulaganja u naseljima do 5.000 stanovnika.

Intenzitet potpore ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti te iznosi: do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (Gradovi Nin i Zadar, općine Kali, Kukljica i Privlaka); do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Sali i Preko); za 100% intenzitet potpore – na području LAG-a Mareta nema JLS koje se razvrstavaju u I.-IV. Skupinu.

 

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA NATJEČAJ TO 2.1.1:

04.11. – 06.12.2019. godine.

 

RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE

Tema radionice: uvjeti prihvatljivosti projekta i korisnika; upute za ispunjavanje natječajne dokumentacije

Vrijeme održavanja: četvrtak 24. listopada 2019. u 10:30 sati

Mjesto održavanja: Područni ured Zadar, Špire Brusine 10/1; Zadar

 

Upite vezane za odredbe LAG natječaja potencijalni prijavitelji mogu postavljati putem e-pošte LAG-a: info@lagmareta.hr u razdoblju do 31. listopada 2019. Odgovori na pravovremeno postavljene upite biti će objavljeni na službenoj stranici LAG-a www.lagmareta.hr.

 

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku.

Tekst natječaja:

LAG natječaj 2.1.1 “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a” V 2.0

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troskova i izracuna potpore

Prilozi i upute za prijavitelje:

Prilog I. – Dokumentacija za podnosenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troskova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog III. – Opis projekta_Radni list

Prilog IV. Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V. Uputa MZOIE

Prilog VI. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti JLS

Prilog IX. Pravilnik za odabir projekata na Natječajima LAG-a Mareta

Prilog X. – Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Prilog XI. Pojašnjenje kriterija odabira projekata