Novosti

Integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” putem kojeg će se korisnicima dodijeliti 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kratak opis natječaja:

Poziv “Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine” objavljen je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. “Zaštita okoliša i održivost resursa”, Specifičnog cilja 6c1 “Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine”, financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj.

Opći cilj poziva je doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini, dok je specifični cilj poziva pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Da bi se projektni prijedlog smatrao Integriranim programom nužno mora obuhvatiti sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja u minimalno dvije ili više sljedećih kategorije ulaganja: kulturna baština, znanost i edukacija, slobodno vrijeme i rekreacija, smještaj i hrana/piće (ugostiteljstvo), pristupačnost, maloprodaja i zanati te promocija i vidljivost.

Prihvatljivi prijavitelji:
a) Tijela javne vlasti, koji uključuju:
– Tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13),
– Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– Institucije u potpunom javnom vlasništvu (kao što su agencije, javne ustanove, javne tvrtke itd.),
– Ostala tijela javne vlasti.

b) Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Prihvatljive aktivnosti:
Poziv je podijeljen u dvije grupe aktivnosti:

A) Priprema dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

1. Priprema studijske dokumentacije:

– Izrada planova, studija i ostalih strateških dokumenata potrebnih za održivo upravljanje i povezivanje kulturne baštine s turističkom destinacijom,
– Izrada Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi,
– Izrada Studije utjecaja zahvata na okoliš/prethodne i/ili glavne ocjene o prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš/prirodu (ako je potrebno),
– Istraživanje tržišta,
– Izrada (turističkih) marketinških planova, izrada komunikacijske strategije, izrada strategije razvoja, pozicioniranja i promocije brenda,
– Izrada Projektne prijave (aplikacije) za provedbu Integriranog programa,
– Izrada dokumentacije za javnu nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova

2. Priprema projektne dokumentacije:
– Izrada foto i arhitektonske dokumentacije postojećega stanja,
– Konzervatorska, restauratorska, arheološka i ostala srodna istraživanja s izradom konzervatorskog elaborata sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnoga dobra,
– Geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja; izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata,
– Izrada idejnih rješenja,
– Izrada idejnih projekata,
– Izrada glavnih projekata,
– Izrada izvedbenih projekata.

B) Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Provedba Integriranog programa obuhvaća četiri osnovna tipa aktivnosti:
– Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH (uključujući opremanje),
– Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje,
– Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini,
– Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Iznos sufinanciranja:
Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje na temelju ovog poziva iznosi:
– Grupa aktivnosti A) – najniži iznos 500.000,00 kuna; najviši iznos 5.000.000,00 kuna,
– Grupa aktivnosti B) – najniži iznos 7.000.000,00 kuna; najviši iznos 100.000.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:
– 20% sredstava od ukupne financijske alokacije (raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv) ili 76.000.000 kuna (okvirno 10.000.000 eura) dodijelit će se za provedbu aktivnosti koje uključuju pripremu dokumentacije za provedbu Integriranih programa, odnosno za projektne prijedloge za grupu aktivnosti A).

– 80% sredstava od ukupne financijske alokacije (raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv) ili 304.000.000 kuna (okvirno 40.000.000 eura) dodijelit će se za provedbu aktivnosti koje uključuju provedbu Integriranih programa, odnosno za projektne prijedloge za grupu aktivnosti B).
Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:
– do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A),
– do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Izvor: europski-fondovi.eu i strukturnifondovi.hr