Novosti

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2017. godinu

Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra,
o b j a v l j u j e

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi
Grada Zadra za 2017. godinu

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Zadra su kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Zadar, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe. U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i sustavu vrednovanja Kulturnog vijeća Grada Zadra u Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu uvrstit će se:

• programi ustanova u kulturi kojima je Grad Zadar osnivač
• programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Zadar
• programi amaterskih i stručnih udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi
koje su od interesa za Grad Zadar
• programi muzejsko-galerijske i likovne djelatnosti
• programi u području kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti
• programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u knjižnoj i nakladničkoj djelatnosti
• znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture
• programi filmske i audio-vizualne djelatnosti
• programi koji promiču kulturu mladih i novih medijskih kultura
• dramske, glazbene, likovne i druge programe s područja kulture namijenjene
žiteljima otoka koji pripadaju Gradu Zadru
• posebni programi kulture u mjesnim odborima Grada Zadra
• programi njegovanja kulture nacionalnih manjina
• programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje
• programi zaštite i revitalizacije spomenika kulture od izuzetne vrijednosti za Grad Zadar i nacionalnu baštinu
• rekonstrukcija, sanacija, investicijsko održavanje i opremanje objekata i ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zadar te drugih objekata i ustanova kulture od interesa za Grad Zadar
• otkup vrijednih muzejskih predmeta, otkup knjiga za potrebe knjižnica.
Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Zadar i ostale ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.

Predlagatelji programa pripremljenih u skladu sa sadržajem ovog poziva dužni su ispuniti prijavnicu koju mogu dobiti u Upravnom odjelu za kulturu i šport (soba 24) ), te na web stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i sadržavati pregled aktivnosti predlagatelja u prethodnoj godini te financijsko izvješće za 2016. godinu.

Prijedlozi programa javnih potreba u kulturi dostavljaju se obavezno i elektroničkim putem te u papirnatom obliku po jedan primjerak na adresu:

Grad Zadar
Upravni odjel za kulturu i šport
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
Narodni trg 1
23000 Zadar

 

Rok za podnošenje prijava traje do 13. listopada 2016. godine.

Nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Više informacija potražite OVDJE.