Novosti

Objavljen natječaji za dodjelu potpore za ulaganja u ribarska plovila

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost«.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga Natječaja su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.
PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnik potpore  je vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

IZNOS I UDIO POTPORE

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga Natječaja iznose ukupno 4.540.420,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 3.405.315,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 1.135.105,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Najviši iznos potpore po ribarskom plovilu na temelju ovoga Natječaja iznosi 400.000,00 kuna.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu, a prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže propisanu dokumentaciju. Obrazac Zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku. Detaljne upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost«.

Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.8. ‘Zaštita zdravlja i sigurnost’ – ne otvarati«

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave ovoga Natječaja u Narodnim novinama, a traje do 15. prosinca 2016. godine.

Tekst natječaja, detalji i ostala dokumentacija su dostupni OVDJE.