Novosti

JAVNI POZIV ZA ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJA NJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU „INKLUZIJA KORAK BLIŽE DRUŠTVU BEZ PREPREKA“

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje zainteresiranih osoba na poslovima pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim škola ma Zadarske županije–partnerima u projektu, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama.
POMOĆNICI U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA
Broj traženih osoba: 69 pomoćnika u nastavi
Mjesto rada: osnovne i srednje škole Zadarske županije-partneri u projektu
Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme-minimalno 20, maksimalno 40sati tjedno/ puno radnovrijeme
Prijevoz na rad: u cijelosti
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.
UVJETI: – najmanje završena srednja stručna sprema,
                 – protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva podnose se na adresu
ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Božidara Petranovića 8
23000 ZADAR
Prijave moraju biti u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačena napomena „Prijava na Javni poziv–pomoćnici u nastavi“
Rok za podnošenje prijave je 18. kolovoza 2017. godine (za poštansku dostavu priznaju se sve prijave sa žigom pošte uključujući i 18. kolovoza 2017. godine)
Osobne prijave primaju se do istog datuma zaključno u 12:00 sati, na pisarnici Zadarskežupanije, Božidara Petranovića 8, Zadar.
Više informacije i dokumentaciju pronađite OVDJE.