Novosti

JAVNI POZIV ZA ULAGANJE U PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

Predmet poziva je dodjela sredstava za ulaganje u proizvodne tehnologije.

Cilj poziva je jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj poduzetništva ulaganjem u proizvodne tehnologije i stvaranje novih radnih mjesta.

Korisnici državne potpore mogu biti mali poduzetnici koji su na dan 31.12.2015. god. zapošljavali minimalno 40 radnika te srednji i veliki poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju slijedeće uvjete:

a)   organizirani su kao trgovačka društva;
b)   u organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 01.01.2014. god.;
c)   namjeravaju provedbu projekta za ulaganja u materijalnu imovinu te nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u materijalnu imovinu  uz uvjet zadržavanja i povećanja broja radnika i
d)  mogu održati ili povećati broj radnika u razdoblju do 31.12.2018. god. u odnosu na broj radnika utvrđen u 2015. god.

Potpora se ne može dodijeliti:

a) poduzetnicima u sektoru proizvodnje čelika, ugljena i proizvodnji umjetnih vlakana, sektoru prometa i povezanoj infrastrukturi, sektoru brodogradnje, energetskom sektoru i energetskoj infrastrukturi, prijevoznom sektoru, djelatnostima prikupljanja i zbrinjavanja otpada, proizvodnji pića, poizvodnja duhana, proizvodnji oružja, primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji te preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima iz članka 1. stavka 3. podstavka (c) Uredbe o općem skupnom izuzeću, ribarstvu i akvakulturi;
b) poduzetnicima od kojih je temeljem prethodne odluke kojom se potpora proglašava protuzakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, zatražen povrat sredstava;
c) poduzetnicima u teškoćama;
d) poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe;
e) poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije;
f) poduzetnicima koji nisu ispunili obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
g) poduzetnicima koji ne podmiruju obveze po kreditima dodijeljenim od bivšeg Fonda za razvoj i zapošljavanje;
h) poduzetnicima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;
i) u slučajevima u kojima je protiv prijavitelja/osoba ovlaštenih po zakonu za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda;
j) poduzetnicima koji se nalaze u postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti;
k) poduzetnicima koji ne mogu iskazati pozitivan pokazatelj EBITDA prema godišnjim financijskim izvješćima u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje zahtjeva;
l) poduzetnicima koji nemaju minimalni udio kapitala i rezervi u pasivi 15% prema godišnjim financijskim izvješćima (iznimno korisnik potpore može biti i poduzetnik koji je do trenutka prijave na poziv, uz dokaz trgovačkog suda, dokapitaliziran za nedostatni iznos kapitala i rezervi);
m) poduzetnicima koji su bili u blokadi više od 15 dana ili više od 5 dana u kontinuitetu u proteklih 6 mjeseci i
n)  poduzetnicima, njihovim pravnim slijednicima ili njihovim povezanim društvima, koji nisu do objave Javnog poziva za dodjelu potpora dostavili dokaze o namjenskom trošenju ranije dobivenih potpora.

Prihvatljivi projekti moraju zadovoljavati slijedeće uvijete:

• Aktivnosti na provedbi projekta ne mogu započeti prije potpisa Ugovora nit trajati duže od 30.6.2018.godine;
• Projekt je u skladu sa Industrijskom strategijom Republike Hrvatske 2014. – 2020., Aktivnošću poticanja kapitalnih ulaganja, horizontalnoj grupi aktivnosti: Aktivnost potpore kapitalnih ulaganja radi zadržavanja zaposlenih;
• Prijavitelj projekta pripada kategoriji malih, srednjih ili velikih poduzeća sukladno definiciji te su na dan 31.12.2015. godine zapošljavali minimalno 40 radnika;
•  Prijavljeni projekt nije iz djelatnosti navedenih u točki 2.4. a);
• Prijavljeni projekt je sukladan horizontalnim politikama EU-a o održivom razvoju, promicanju i poboljšanju zaštite okoliša, ravnopravnosti spolova i sprečavanju diskriminacije,
• Projekt ne uključuje aktivnosti koje su bile dio operacije koja je, ili je trebala biti, podložna postupku povrata sredstava,
• Tijekom provedbe projekta prijavitelj je dužan poduzeti odgovarajuće korake kako bi se spriječila svaka diskriminacija na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije sukladno pozitivnim propisima i
• Projekt je osmišljen u skladu s načelima održivog razvoja i uravnoteženog regionalnog razvoja te je u skladu sa Horizontalnim politikama unije.

 Prihvatljivi troškovi su:

Troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu uključuju:
1.   ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju,
2.   nabavu mjernih i kontrolnih uređaja.
Aktivnost ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju:
1.  ulaganja u patente, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva,
2.   troškovi informatičkih rješenja (softver) koja su izravno povezani s projektom.

Troškovi nematerijalnih ulaganja prihvatljivi su do granice od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja, te su direktno povezani s troškovima ulaganja u materijalnu imovinu.

Neprihvatljivi troškovi:

1.   aktivnosti započete prije podnošenja pisanog zahtjeva za potporu ;
2.   zamjena dotrajale ili rekonstrukcija postojeće opreme bez značajnog utjecaja na količinu ili kvalitetu konačnih proizvoda;
3.   nabava/kupnja potrošne robe, sirovine i repromaterijala i rezervnih dijelova;
4.  nabava/kupnja ili najam prijevoznih sredstava, te pokretnih strojeva kojima je dozvoljeno samostalno prometovanje na javnim prometnicama (viličari i sl.);
5.   troškovi carinjenja, prijevoza, stavljanje u rad kupljene opreme;
6.   troškovi ugradnje, montaže/demontaže, instalacija, puštanja u pogon, rezervni dijelovi i sl.;
7.   troškovi edukacije;
8. izgradnja/dogradnja/adaptacija ili kupnja poslovnog prostora ili proizvodnih objekata, troškovi uzemljenja, klimatizacija-grijanje/hlađenje, termoventilacije, izgradnja odvodnje;
9.  troškovi validacije, bilo kakvo opremanje radnih prostora (zaštitni kabineti);
10. troškovi laboratorijskih testova djelotvornosti;
11. troškovi različitih studija;
12. troškovi koji se odnose na redovno poslovanje poduzeća;
13. nabava/kupnja opreme od dobavljača/proizvođača s kojim je povezan vlasničkim ili upravljačkim odnosima i
14. troškovi PDV-a.

Za provedbu programa za 2016. godinu predviđeno je 40.000.000,00 kn.

Maksimalna vrijednost potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna.

Poziv je otvoreni s krajnjim rokom dostave do 7. listopada 2016. godine.

Potencijalni prijavitelji mogu postavljati pitanja vezano za dodjelu potpora do 25.09.2016. godine.  isključivo na slijedeću mail adresu info@mingo.hr ili faks broj 01/6109 116.

Sve ostale važne informacije vezano uz ovaj Poziv pronađite na slijedećoj poveznici:
http://www.mingo.hr/page/program-dodjele-drzavne-potpore-za-ulaganje-u-proizvodne-tehnologije