Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2016. godinu

Grad Zadar raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora tradicijskim
i umjetničkim obrtima za 2016. godinu

Potencijalni prijavitelji su:

  • obrtnici i
  • vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta

čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području grada Zadra, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i koji obavljaju djelatnost s popisa tradicijskih i umjetničkih obrta. Popis djelatnosti se nalazi na poveznici na kraju teksta.

 

Namjena i iznos potpora

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:
• poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru,
• financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,
• edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika,
• izlaganje na specijaliziranim sajmovima,
• izrada promidžbenog materijala,
• financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru (električna energija, plin, voda, odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak),
• stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.

 

U 2016. godini najviše se može dodijeliti 20 potpora, a najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna godišnje.

 

Potrebna dokumentacija

Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava potpore treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:
• ispunjeni obrazac „Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima“
• presliku obrtnice
• presliku osobne iskaznice vlasnika obrta
• izjavu obrtnika o izradi proizvoda na tradicijski način korištenjem stare tehnologije ili ručnim radom
• opis proizvoda s fotografijama
• ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj zahtjeva koji do sada nije koristio državne potpore)
• preslike računa, ugovora ili rješenja iz tekuće kalendarske godine s dokazom o namjenskom korištenju sredstava i izvodi sa žiro računa
• presliku kartice IBAN-a podnositelja zahtjeva
• uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta (ako posjeduje)
• dokaz o kategoriji: podnositelj zahtjeva – invalid, mladi; zaposlenih osoba s invaliditetom (ako posjeduje)
• dokaz o edukaciji ili stručnom osposobljavanju vlasnika ili zaposlenih (ako posjeduje)
• promidžbeni materijali – brošure, katalozi i sl. (ako posjeduje)
• dokazi o referencama i nagradama, novinski članci i dr.
• potvrdu o podmirenim dugovanjima prema Gradu Zadru.

 

Predaja zahtjeva
Zahtjevi za potpore podnose se na obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima“ uz koji se prilaže tražena dokumentacija, a podnose se dok traje javni poziv.
Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu:

Grad Zadar, Prijava na Javni poziv – Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima –

Narodni trg 1, 23000 Zadar

Javi poziv je otvoren do 5.11.2016.

Tekst javnog poziva, popis djelatnosti te ostale informacije i dokumentacija su dostupne OVDJE.