Novosti

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2016

 1. Na Javni natječaj mogu se javiti:

 

strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

 

 1. Prijavu na ovaj Javni natječaj ne mogu podnijeti:
 • ogranci,
 • podružnice i slični ustrojstveni oblici pravnih osoba koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14) kao pravne osobe,
 • udruge čiji rad/djelatnost nije vezan uz područje turizma i/ili ugostiteljstva,
 • udruge koje su u stečaju,
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanja doprinosa i/ili poreza,
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile program/projekt za kojeg je utvrđeno nenamjensko trošenje),
 • privatne ustanove,
 • zadruge,
 • zaklade,
 • političke stranke,
 • udruge koje ne zadovoljavaju svim ostalim uvjetima iz točke 2. Uputa za prijavitelje.

 

Provođenje programa/projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program/projekt odnosno ciljeve Javnog natječaja.

 

 1. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata u 2016. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude.

 

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su programi/projekti stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

 

–  seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina

–  projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu

 

 

 1. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.800.000,00 kn.

 

 1. Minimalni iznos zatraženih sredstava po programu/projektu je 50.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom programu/projektu je 300.000,00 kn.

 

 1. Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti najviše 2 (dva) programa/projekta.

 

 1. Krajnji rok za provedbu prijavljenih programa/projekata je 28. veljače 2017. godine.

 

 1. Prihvatljive aktivnosti su programi/projekti stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

 

 • seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina
 • projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu

 

 1. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

 

 • Obrazac opisa programa/projekta (potpisan, ovjeren pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa/projekta isključivo na računalu);
 • Obrazac proračuna programa/projekta (potpisan, ovjeren pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa/projekta isključivo na računalu);
 • Obrazac životopisa voditelja/voditeljice programa/projekta za prijavitelja (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan);
 • Obrazac životopisa voditelja/voditeljice programa/projekta za svakog od partnera u programu/projektu ako je primjenjivo (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan)
 • Obrazac životopisa stručnjaka angažiranih na programu/projektu (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan)
 • Obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) – poseban obrazac prilaže se za svakog partnera na programu/projektu;
 • Obrazac Izjave o financiranim projektima/programima udruge iz sredstava Državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. i 2016. godini i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2015. i 2016. godini (na propisanom obrascu, potpisan i ovjeren. Izjava se dostavlja i ukoliko udruzi nisu bili sufinancirani projekti/programi).
 • Presliku ovjerenog Statuta iz kojeg je vidljivo da udruga djeluje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja,
 • Potvrda nadležnog ureda da je udruga podnijela zahtjev za usklađivanje statuta: za udruge koje su u postupku usklađivanja statuta sa Zakonom o udrugama (NN 74/14)
 • Obveznici jednostavnog knjigovodstva dostavljaju presliku Odluke o nesastavljanju financijskog izvještaja za 2016. godinu koja je usvojena od upravljačkog tijela te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2015. godinu u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (ako je primjenjivo),
 • Preslik Financijskog plana i Programa rada udruge za 2016. godinu,
 • Elektronička verzija cjelokupne natječajne dokumentacije (CD/ DVD/USB)

 

Cjelovitu dokumentaciju za pojedini program/projekt čine jedan izvornik obvezne natječajne dokumentacije u papirnatom obliku i jedan istovjetni primjerak obvezne natječajne dokumentacije u elektroničkom obliku (CD/DVD/USB).

 

 

 1. Prijave dostaviti na adresu:

 

Ministarstvo turizma, 10000 ZAGREB, Prisavlje 14

 

Prijava na Javni natječaj – R.br. 1181 „Udruge 2016.  – NE OTVARATI“

 

 

 1. Natječajna dokumentacija koja uključuje Odluku o provedbi javnog natječaja o sufinanciranju strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, Upute za prijavitelje s obrascem za procjenu programa/projekta, Obrazac opisa programa/projekta, Obrazac proračuna programa/projekta, Obrazac Izjave o partnerstvu, Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac Izjave o financiranim programima/projektima udruge iz sredstava Državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (reginalne) samouprave u 2015. i 2016. godini i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2015. i 2016. godini, Obrazac životopisa, Obrazac ugovora, Obrazac opisnog izvještaja te Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta sastavni je dio ovog Javnog natječaja a nalazi se, kao i dodatni materijali (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine), na mrežnim stranicama Ministarstva turizma: mint.hr i mrežnim stranicama Ureda za udruge www.udruge.vlada.hr . i

 

 1. Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na slijedeću e-mail adresu: udruge@mint.hr.

 

Zadnji dan za slanje upita je 28. travnja 2016. godine.

 1. Javni natječaj otvoren je do 11. svibnja godine.

LINK NA NATJEČAJ