Novosti

Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini – prvo polugodište

ACI d.d. poziva neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u  prioritetnim područjima za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku projektima ili programima koji doprinose široj društvenoj zajednici u domeni prioritetnih područja definiranih ovim natječajem.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

  1. Djeca i Mladi
  2. Umjetnost i kulturna baština
  3. Zaštita okoliša
  4. Znanost i sport
  5. Humanitarno djelovanje

Financijska sredstva

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 200.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 2.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30.000,00 kuna.

Pravo prijave imaju udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar neprofitnih organizacija. Jedna udruga može prijaviti najviše jedan projekt.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 30. travnja 2017. godine.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama ACI d.d. – www.aci-marinas.com

Prijava na natječaj

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja na porti sjedišta ACI d.d., Opatija), uz napomenu (Javni natječaj za financiranje projekata neprofitnih organizacija iz donacija ACI d.d. u 2017. godini –  prvo polugodište – NE OTVARATI), dok se dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatom obliku, sve na adresu:

ACI d.d. | Maršala Tita 151 | 51410 Opatija

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: donacije@aci-club.hr

Potpun tekt natječaja i dokumentacija su dostupni ovdje.