Novosti

Javni natječaj za dodjelu sredstava za programe inovativnog zapošljavanja

Upravno vijeće Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu sredstava za programe inovativnoga zapošljavanja

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava za programe inovativnoga zapošljavanja osobama s invaliditetom koje se samozapošljavaju, odnosno poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 kuna.

 

1. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za programe inovativnoga zapošljavanja, na javni natječaj se mogu prijaviti osobe s invaliditetom koje se samozapošljavaju, odnosno poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada (uključujući i poslodavce koji će kroz provedbu programa inovativnog zapošljavanja zaposliti osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, uz napomenu da će se dodjela sredstava ovakvim poslodavcima, ukoliko im ista budu odobrena, izvršit tek nakon što zaposle osobe s invaliditetom), ako:

 1. pozitivno posluju
 2. imaju registrirano sjedište na području Republike Hrvatske
 3. nemaju dugovanja prema Republici Hrvatskoj po bilo kojoj osnovi
 4. poslodavac koji je obveznik ispunjenja kvote za zapošljavanja osoba s invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj: 157/13 i 152/14) i Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 44/14 i 2/15) ne smije po navedenoj osnovi imati dugovanja evidentirana u službenim evidencijama Zavod
 5. nemaju dugovanja prema radnicima
 6. osobe s invaliditetom zaposlene kod podnositelja prijave na javni natječaj, moraju biti upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, odnosno u slučaju da se radi o podnositeljima prijave koji će kroz provedbu programa inovativnog zapošljavanja zaposliti osobe s invaliditetom, isti moraju upisati osobe s invaliditetom u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (njima će odobrena sredstva biti dodijeljena tek nakon upisa u očevidnik

Na javni natječaj se ne mogu javiti podnositelji prijava koji se nalaze u stečaju ili postupku likvidacije.

Isti podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu na javni natječaj.

 

2. SVRHA DODJELE SREDSTAVA

Javnim natječajem se odobravaju bespovratna sredstva za pokriće svih ili dijela troškova koji omogućavaju inovativno zapošljavanje, a služe za:

 1. nabavu i ugradnju novih tehnologija i opreme u svrhu inovativnoga zapošljavanja osoba s invaliditetom
 2. ulaganja u znanja osoba s invaliditetom u primjeni novih tehnologija i opreme (tečajevi, seminari, radionice i sl.)
 3. izgradnju ili širenje poslovnog prostora i ugradnju opreme i novih tehnologija, u cilju inovativnoga inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
 4. pokriće troškova administracije i prijevoza, pod uvjetom da su takvi troškovi izravna posljedica inovativnog zapošljavanja osoba s invaliditetom

Zavod zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.

Poslodavcima koji imaju pravo na odbitak pretporeza, odnosno koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, priznaje se samo pokriće troška porezne osnove (trošak bez PDV-a), dok se poslodavcima koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaje osim pokrića troška porezne osnove i pokriće troška poreza na dodanu vrijednost (trošak sa PDV-om).

 

3. POTREBNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

U prijavi na javni natječaj, uz popunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu sredstava, podnositelji moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. opis programa za koji se traže sredstva (struktura, terminski plan realizacije i financiranja, navesti razlog traženja bespovratne potpore i sl.)
 2. presliku bilance i računa dobiti i gubitka za 2015. godinu
 3. dokaz o solventnosti ne stariji od 30 dana
 4. presliku JOPPD obrasca, stranica A i B, za prethodni mjesec
 5. potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
 6. potpisanu izjavu poslodavca (pod materijalnom i krivičnom odgovornošću) o nepostojanju nepodmirenih obveza prema radnicima
 7. potpisanu izjavu poslodavca o ukupnom broju zaposlenih te o broju zaposlenih osoba s invaliditetom na zadnji dan prethodnog mjeseca
 8. ponude/predračuni za sve stavke koje se sufinanciraju (za stavke iz točke 2. pod A), B) i C) ovog javnog natječaja), odnosno dokumentacija iz koje su vidljivi troškovi administracije i prijevoza (za stavku iz točke 2. pod D) ovog javnog natječaja)
 9. potpisanu izjavu poslodavca o korištenim potporama male vrijednosti
 10. potpisanu izjavu poslodavca da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost, odnosno da nema pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima (samo za poslodavce koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost)

Zavod zadržava pravo da od podnositelja prijave na javni natječaj zatraži dostavu dodatne dokumentacije.

 

4. KRITERIJI ZA ODABIR PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

– kvaliteta programa inovativnoga zapošljavanja,

– kvaliteta priložene dokumentacije za program inovativnoga zapošljavanja,

– značaj programa za inovativno zapošljavanje,

– značaj programa za lokalnu zajednicu.

 

5. NAČIN ODABIRA PODNOSITELJA PRIJAVE RADI DODJELE SREDSTAVA IZ JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju podnesenih prijava na javni natječaj izvršit će se odabir podnositelja prijave koji ostvaruju najbolje rezultate prema kriterijima iz točke 4. javnog natječaja, na način da će se ukupni iznos raspoloživih sredstava od 30.000.000,00 kuna razdijeliti među odabranim podnositeljima prijave, a što može podrazumijevati financiranje programa odabranog podnositelja u cijelosti ili u određenom postotku, ovisno o zatraženom iznosu i ostvarenom rezultatu, uvažavajući pritom odredbe o zbrajanju (kumulaciji) potpora male vrijednosti.

Sukladno  navedenoj odredbi, potpora male vrijednosti, ne može iznositi više od 200.000,00 eura, po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000,00 eura ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je poduzetnik primio kao potpore male vrijednosti, također neovisno o instrumentu njihove dodjele.

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi ravnatelj uz suglasnost Upravnog vijeća.

 

6. NAČIN PRIJAVE

Prijave s popunjenim obrascem zahtjeva za dodjelu sredstava i dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Neće se razmatrati prijave na javni natječaj kojima nije priložena potpuna dokumentacija i koje su podnesene izvan propisanog roka.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti na web stranici Zavoda:

www.zosi.hr ili zatražiti putem e-pošte: tajnistvo@zosi.hr.

Prijavu na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Antuna Mihanovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, u zatvorenoj kuverti, s napomenom: »Za javni natječaj – 35«.

Sva potrebna dokumentacija i informacije su dostupna OVDJE.