Kategorija: <span>Novosti</span>

JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2016.

 Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata.

 1. Sredstva su namijenjena za:
 1. Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije u kojoj se škola nalazi temeljen/i na:
 • povezivanju javnog, privatnog sektora i znanosti (razvoja)
 • pozitivnim učincima u zaštiti okoliša
 • uvođenju novih tehnologija
 • uključivanju strateški definiranih posebnih oblika turizma (nautički, zdravstveni, kulturni, poslovni, golf, cikloturizam, ruralni i planinski, eno i gastro, omladinski, socijalni i dr.)
 1. Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma (IT – elektronika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)
 1. Jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u suradnji s privatnim sektorom kroz:
 • Suradnja s međunarodnim obrazovnim centrima izvrsnosti (prekogranična i transnacionalna suradnja)
 • Aktivnosti razvijanja programa cjeloživotnog učenja
 • drugo
 1. Novi oblici promocije:
 • branding
 • uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.)
 • drugo
 1. Unapređenje procesa upravljanja destinacijom kroz:
 • povezivanje dionika u turizmu destinacije
 • klasteri
 • drugo
 • Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

Srednje strukovne kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska  (u daljnjem tekstu: Prijavitelj). Svaka škola (prijavitelj i/ili partner) može prijaviti samo jednog mentora na projektu.

 1. Ukupna planirana vrijednost javnog poziva:   400.000,00 kn
 1. Iznos zatraženih sredstava može biti najviše: 20.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 prijavitelj (škola)

40.000 kn ukoliko se prijavljuju 2 ili više prijavitelja (partneri)

Prijavitelj  po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

 1. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt.
 • Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekata:
 • Opisni obrazac prijave ispunjen isključivo na računalu, potpisan i ovjeren
 • Obrazac proračuna projekta ispunjen isključivo na računalu
 • Izjava o partnerstvu (ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu)
 • Dokaz o pravnom statusu za nositelja i sve partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)
 • Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne starija od 30 dana) za nositelja i sve partnere (ukoliko se projekt izrađuje u partnerstvu)
 • Dokaz da je voditelj projekta/profesor-mentor zaposlenik škole prijavitelja (u slučaju partnerstva, za sve mentore)

 

 • Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije programa/projekta, kao i kontrole namjenskog trošenja sredstava.

 

 1. Prijave dostaviti na adresu: Ministarstvo turizma, 10000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: „Prijava na javni poziv – R.br. 1180 „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2016“ – ne otvarati“.

 

 1. Neće se uzeti u razmatranje prijave:

 

 • Ukoliko je prijava poslana izvan roka navedenog u Uputama

 

 1. Javni poziv otvoren je do 20. travnja 2016. godine

 

 

 • Upute za prijavitelje i cjelovita natječajna dokumentacija sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljeni su na internet stranicama Ministarstva turizma: mint.hr .

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2016

 1. Na Javni natječaj mogu se javiti:

 

strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu.

 

 1. Prijavu na ovaj Javni natječaj ne mogu podnijeti:
 • ogranci,
 • podružnice i slični ustrojstveni oblici pravnih osoba koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14) kao pravne osobe,
 • udruge čiji rad/djelatnost nije vezan uz područje turizma i/ili ugostiteljstva,
 • udruge koje su u stečaju,
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanja doprinosa i/ili poreza,
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile program/projekt za kojeg je utvrđeno nenamjensko trošenje),
 • privatne ustanove,
 • zadruge,
 • zaklade,
 • političke stranke,
 • udruge koje ne zadovoljavaju svim ostalim uvjetima iz točke 2. Uputa za prijavitelje.

 

Provođenje programa/projekta u partnerstvu je prihvatljivo, ali nije obavezno a partneri unutar ovog Javnog natječaja mogu biti udruge čije područje djelovanja je tematski vezano za program/projekt odnosno ciljeve Javnog natječaja.

 

 1. Predmet Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata u 2016. godini usmjerenih na podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu te jačanje konkurentnosti turističke ponude.

 

Za dodjelu bespovratnih sredstava prihvatljive aktivnosti su programi/projekti stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

 

–  seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina

–  projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu

 

 

 1. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.800.000,00 kn.

 

 1. Minimalni iznos zatraženih sredstava po programu/projektu je 50.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom programu/projektu je 300.000,00 kn.

 

 1. Prijavitelj na Javni natječaj može prijaviti najviše 2 (dva) programa/projekta.

 

 1. Krajnji rok za provedbu prijavljenih programa/projekata je 28. veljače 2017. godine.

 

 1. Prihvatljive aktivnosti su programi/projekti stručnog usavršavanja i osposobljavanja:

 

 • seminari, radionice, kongresi, kao i drugi oblici stjecanja novih kompetencija znanja i vještina
 • projekti uvođenja inovativnosti u turizmu i ugostiteljstvu

 

 1. Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:

 

 • Obrazac opisa programa/projekta (potpisan, ovjeren pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa/projekta isključivo na računalu);
 • Obrazac proračuna programa/projekta (potpisan, ovjeren pečatom od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva i voditelja programa/projekta isključivo na računalu);
 • Obrazac životopisa voditelja/voditeljice programa/projekta za prijavitelja (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan);
 • Obrazac životopisa voditelja/voditeljice programa/projekta za svakog od partnera u programu/projektu ako je primjenjivo (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan)
 • Obrazac životopisa stručnjaka angažiranih na programu/projektu (na propisanom obrascu, popunjen i potpisan)
 • Obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) – poseban obrazac prilaže se za svakog partnera na programu/projektu;
 • Obrazac Izjave o financiranim projektima/programima udruge iz sredstava Državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. i 2016. godini i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2015. i 2016. godini (na propisanom obrascu, potpisan i ovjeren. Izjava se dostavlja i ukoliko udruzi nisu bili sufinancirani projekti/programi).
 • Presliku ovjerenog Statuta iz kojeg je vidljivo da udruga djeluje u području turizma i/ili ugostiteljstva najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja,
 • Potvrda nadležnog ureda da je udruga podnijela zahtjev za usklađivanje statuta: za udruge koje su u postupku usklađivanja statuta sa Zakonom o udrugama (NN 74/14)
 • Obveznici jednostavnog knjigovodstva dostavljaju presliku Odluke o nesastavljanju financijskog izvještaja za 2016. godinu koja je usvojena od upravljačkog tijela te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2015. godinu u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (ako je primjenjivo),
 • Preslik Financijskog plana i Programa rada udruge za 2016. godinu,
 • Elektronička verzija cjelokupne natječajne dokumentacije (CD/ DVD/USB)

 

Cjelovitu dokumentaciju za pojedini program/projekt čine jedan izvornik obvezne natječajne dokumentacije u papirnatom obliku i jedan istovjetni primjerak obvezne natječajne dokumentacije u elektroničkom obliku (CD/DVD/USB).

 

 

 1. Prijave dostaviti na adresu:

 

Ministarstvo turizma, 10000 ZAGREB, Prisavlje 14

 

Prijava na Javni natječaj – R.br. 1181 „Udruge 2016.  – NE OTVARATI“

 

 

 1. Natječajna dokumentacija koja uključuje Odluku o provedbi javnog natječaja o sufinanciranju strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, Upute za prijavitelje s obrascem za procjenu programa/projekta, Obrazac opisa programa/projekta, Obrazac proračuna programa/projekta, Obrazac Izjave o partnerstvu, Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, Obrazac Izjave o financiranim programima/projektima udruge iz sredstava Državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (reginalne) samouprave u 2015. i 2016. godini i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2015. i 2016. godini, Obrazac životopisa, Obrazac ugovora, Obrazac opisnog izvještaja te Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa/projekta sastavni je dio ovog Javnog natječaja a nalazi se, kao i dodatni materijali (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine), na mrežnim stranicama Ministarstva turizma: mint.hr i mrežnim stranicama Ureda za udruge www.udruge.vlada.hr . i

 

 1. Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na slijedeću e-mail adresu: udruge@mint.hr.

 

Zadnji dan za slanje upita je 28. travnja 2016. godine.

 1. Javni natječaj otvoren je do 11. svibnja godine.

LINK NA NATJEČAJ

INA zeleni pojas

Želite li učiniti nešto pozitivno za svoju lokalnu zajednicu, urediti park, očistiti rijeku u svome gradu? Pretvorite te ideje u stvarnost uključivanjem u „Zeleni pojas“ ! I ove godine INA „misli zeleno“ te poziva sve organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove, parkove prirode i dobrovoljna vatrogasna društva u Hrvatskoj da osmisle ideje i projekte za očuvanje okoliša i prirode te ih ostvare uz financijsku podršku Ine i pomoć Ininog Kluba volontera.

ŠTO JE ZELENI POJAS?

 • Zeleni pojas je program koji se bavi pitanjima zaštite okoliša i prirode, u sklopu kojeg INA podržava i sufinancira projekte poput pošumljavanja, edukacije o ekologiji, uređenja zelenih površina i dječjih igrališta, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka te drugih sličnih aktivnosti.

KOJI SU NJEGOVI CILJEVI?

 • Ojačati svijest javnosti o važnosti očuvanja okoliša i potaknuti angažman građana u aktivnostima koje se odnose na dobrobit lokalne zajednice.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU?

 • Zeleni pojas je namijenjen svim organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (vrtići, škole, fakulteti), parkovima prirode te dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.

IMATE „ZELENI“ PROJEKT KOJI …

 • je kvalitetan i dobro razrađen?
 • nudi mogućnost uključenja Ininog Kluba volontera u fazi provedbe?
 • može biti realiziran u roku od 6 mjeseci nakon odobrenja sredstava?
 • možete samostalno, financijski ili materijalno, podržati s 20% od ukupnog proračuna namijenjenog projektu?

UKOLIKO STE ODGOVORILI POTVRDNO NA GORE NAVEDENA PITANJA …

 • Ovdje pročitajte sve potrebne informacije o uvjetima prijave i potrebnoj dokumentaciji
 • Ispunite aplikacijski obrazac za dodjelu sredstava do 13. svibnja i budite dio pozitivne promjene u Vašoj zajednici, uz podršku Ine!

Objavljeni natječaji za mjere iz „Vinske omotnice“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaje za mjere iz „Vinske omotnice“. Cilj je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o određenoj mjeri.

U pitanju su sljedeći natječaji:

1.Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Ukupno prihvatljivi troškovi su 1.500.000,00 EUR. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava je do 16. svibnja 2016. godine.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

2. Mjera Investicija u vinarije i marketing vina

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u ovoj mjeri su 3.000.000,00 EUR. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 EUR.

Rok za podnošenje prijava  je do 16. svibnja 2016. godine.

Više o natječaju možete pronaći ovdje!

Promidžba na tržištima trećih zemalja

U sklopu „Vinske omotnice“ – bespovratnih sredstava EU kojima je cilj povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 30/16 novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja.

Korisnici ove mjere su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika Državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Dozvoljena ulaganja unutar mjere su objavljivanje reklama u medijima trećih zemalja (tisak, televizija, radio, internet), ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja, ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te ulaganje u provođenje istraživanja tržišta trećih zemalja. Tržište trećih zemalja obuhvaća sljedeće zemlje: Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška, Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Japan, Kina (uklj. Hong Kong), SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija, Koreja, Indija, Tajland, Malezija, Indonezija, Singapur. Detaljan popis prihvatljivih aktivnosti i troškova za mjeru Promidžba naveden je u samom Natječaju.

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna RH. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 eura, a minimalni iznos potpore po projektu je 3.000 eura. Isti korisnik tijekom trajanja Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. unutar mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja može podnijeti najviše pet prijava godišnje za različite projekte.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 29. travnja 2016. godine, a prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba”.

Agencija za plaćanja ukupno je za sve mjere Vinske omotnice odobrila 141 projekt, s iznosom potpore od 97,4 milijuna kuna, od čega je do sada korisnicima isplaćeno 28,6 milijuna kuna.

Detaljnije informacije i popis korisnika možete pronaći ovdje:   

http://www.apprrr.hr/popis-korisnika-1138.aspx  

http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx

Hrvatska elektroprivreda d.d. objavila natječaj “Svjetlo na zajedničkom putu”

Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu donacija za sufinanciranje projeketa i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2016. godini u područjima: mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje. Rok za prijavu je 3. svibnja 2016.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 1. Mladi – odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 2. Umjetnost i kulturna baština – pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 3. Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 4. Znanost i društvo – znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 5. Humanitarno djelovanje – karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
 • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta

Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr – 5. srpnja 2016. godine

* Više o projektu pogledajte ovdje.

Godišnje izvješće o radu LAG-a Mareta

LAG Mareta je primio od Ministarstva poljoprivrede Zaključak o odobrenju Godišnjeg izvješća o radu za provedbu Mjere 202 u 2015. godini.
Ono je od nadležnog Ministarstva ocijenjeno potpunim i pozitivnim čime je LAG Mareta ispunio svoje obveze propisane člankom 22. Pravilnika o provedbi Mjere 202.

Dom na žalu: Radionica o energetskoj obnovi obiteljskih kuća

PREKO – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prema zasad dostupnim informacijama, tijekom svibnja ili lipnja objavit će javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća. Kako bi mještane pripremili za nadolazeći natječaj Općina Preko i LAG „Mareta“ održali su interaktivnu radionicu za sve zainteresirane građane.

U sklopu projekta „PREKO JE EKO“ Općina Preko u suradnji s LAG-om Mareta i Zadarskom županijom održala je u utorak radionicu ‘Energetska obnova obiteljskih kuća’ u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Dom na žalu u Preku. Moderator radionice Ante Župan iz Odsjeka za EU fondove u Općini Preko predstavio je Emilu Šimičić Bajlo i Paška Bonju iz LAG-a „Mareta“ i Daniela Pavića, savjetnika za gospodarstvo iz Zadarske županije koji je detaljno upoznao nazočne s uvjetima natječaja kojeg će Fond objaviti.

U svom izlaganju Pavić je govorio o iskustvima građana koji su se dosadašnjih godina javljali na natječaje te potrebnim dokumentima koji su potrebni za prijavu na natječaj. Podnositelji prijave na Javni poziv Fonda trebaju priložiti potpisani prijavni obrazac u izvornom obliku. Iznimno važan dokument je ZK izvadak za obiteljsku kuću također u izvornom obliku i ne stariji od šest mjeseci, a kuća mora biti vlasnički riješena te legalizirana. Najvažniji preduvjet za prijavu je Izvješće o prvom energetskom pregledu obiteljske kuće koju obavlja nadležna struka, odnosno certifikatori koji imaju ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Popis ovlaštenih certifikatora bit će objavljeni uz javni poziv.

Fond  će ove godine kao i dosadašnjih godina sufinancirati energetsku obnovu kuća koja uključuje, izmjenu vanjske stolarije, fasadu, krov, unutarnju toplinsku izolaciju, podnu zidnu i stropnu, u omjeru koji će donijeti Vlada.
–    Prošlogodišnje sufinanciranje Fonda u obnovi obiteljskih kuća bila su u omjeru 40, 60 ili 80 posto, zavisno od lokacije obiteljskih kuća. U Općini Preko, primjerice, FZOEU je sufinancirao obnovu kuća s iznosom od 60 posto, a dodatno sufinanciranje moglo se ostvariti i preko Zadarske županije. Budući je Proračun RH donesen tek nedavno, još nisu u potpunosti poznati uvjeti javnog poziva za energetsku obnovu kuća, rekla je Emila Šimičić Bajlo.

Zainteresirani građani na radionici, tijekom izlaganja postavljali su pitanja voditeljima radionice, iznoseći svoje konkretne situacije u pogledu starosti objekta i mogućnosti energetske obnove, te pribavljanja uredne tehničke dokumentacije. Za sva dodatna pitanja do objave Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća zainteresirani se mogu javiti LAG-u „Mareta“ i Odsjeku za EU fondove Općine Preko.

tekst i foto: Jasna Marcelić
Izvor: http://nasiskolji.hr

 

Općina Preko organizira radionicu “Energetska obnova obiteljskih kuća”

U sklopu projekta ‘PREKO JE EKO’ Općina Preko organizira radionicu
„ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA“

 

SAZNAJTE KAKO OSTVARITI SUFINANCIRANJE ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA:
– SREDSTVIMA IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
– SUBVENCIJAMA ZADARSKE ŽUPANIJE
PREKO, POU „DOM NA ŽALU“
UTORAK 22.03.2016., U 11:00 SATI

ENERGETSKA OBNOVA KUĆA – PLAKAT

RADIONICA IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a MARETA 2015-2020

Pozivaju se svi zainteresirani na novu radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a Mareta 2015-2020, koja će se održati u srijedu 23.03.2016., u IMPACT centru u Zadru s početkom u 10 sati.
Kako bi što kvalitetnije usmjerili dostupne financijske resurse za ulaganja na području našeg LAG-a, Vaše sudjelovanje je iznimno bitno, stoga Vas pozivamo da se odazovete u što većem broju.
Tema koja će se obraditi na radionici je:

– odabir prioriteta i mjera za financiranje konkretnih projekata putem Lokalne razvojne strategije
Očekivano trajanje radionice je 3 sata. Molimo Vas da potvrdite sudjelovanje na radionici do ponedjeljka 21.03. na info@lagmareta.hr ili na 286-445 / kućni 108.
Napomena za predstavnike članova LAG-a: ukoliko ćete za dolazak na radionicu koristiti usluge javnog prijevoza – brod, autobus – imate pravo na povrat troškova ukoliko sačuvate putne karte.