Novosti

Zaklada Kultura nova – javni poziv za financiranje

Zaklada “Kultura nova” je 26. kolovoza 2016. godine u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016. objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2016 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • svojim projektima i programima te djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske i provode djelatnosti usmjerene k općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja
 • koje zadovoljavaju i sve druge uvjete propisane u Vodiču za prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016.

Indikativni proračun za javne pozive u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27. 9. 2016. iznosi 5.800.000 kn, a po programskim područjima raspoređen je na sljedeći način:

 • Programsko područje 1: 3.800.000 kn
 • Programsko područje 2: 300.000 kn
 • Programsko područje 3: 900.000 kn
 • Programsko područje 4: 800.000 kn

 

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

Podrška se ostvaruje putem javnog poziva na predlaganje projekata i programa za razvojnu podršku u jednoj od sljedećih kategorija:

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn

a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn

b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn

b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn

U okviru ovog Javnog poziva Zaklada će dodjeljivati:

 • jednogodišnju podršku (u kategorijama a1, a2, b1 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2017. godini
 • višegodišnju podršku (u kategorijama a2 i b2) za realizaciju projekata/programa u 2017., 2018. i 2019. godini

U Programskom području 1 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.

 

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Podrška se ostvaruje putem javnog poziva na predlaganje projekata u tri sljedeće kategorije:

a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn

b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn

c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

U kategoriji a) umjetničko istraživanje provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u 2017. godini. Ovaj Javni poziv za kategorije b) i c) odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti u razdoblju od 1.1.2017. do 30.6.2017., a završiti u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. Za aktivnosti čija provedba započinje i završava u drugoj polovici godine (od 1.7.2017. do 31.12.2017.) bit će raspisan novi javni poziv početkom 2017. godine.

 

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

Podrška u Programskom području 3 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, u jednoj od dvije sljedeće kategorije:

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn

b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

U Programskom području 3 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.

 

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

Podrška u Programskom području 4 ostvaruje se putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom. Najviši iznos sredstava koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn. U Programskom području 4 aktivnosti se moraju provoditi kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017.

 

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u programskim područjima 1, 3 i 4 dok za Programsko područje 2 može u svakoj od tri kategorije podnijeti po jednu prijavu. Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku. Rok za podnošenje prijava je 27. rujna 2016. do 16h.

Cjelokupna dokumentacija Programa podrške 2016 kao i e-prijavnice za sve kategorije i programska područja, dostupni su na mrežnim stranicama Zaklade.

Pitanja o Programu podrške 2016 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 26. kolovoza do 21. rujna 2016.