Novosti

Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini

 

 

Potpora je namijenjena organizaciji manifestacija iz djelokruga rada Ministarstva poljoprivrede  i to za:

 • znanstveno-stručne skupove,
 • gospodarske manifestacije i
 • lokalno-tradicijske manifestacije.

 

Korisnici potpore su organizatori manifestacija sa sjedištem u RH i to:

a) za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova;

b) za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi;

c) za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi, udruge, zadruge te savezi udruga i zadružni savezi, (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na ovaj Javni poziv).

 

Sredstvima ovog Javnog poziva mogu se financirati isključivo sljedeći troškovi nastali organizacijom manifestacija:

 1. troškovi tiskanja materijala: brošure, publikacije, kataloga, zbornika radova, plakata, pozivnica, letaka i nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja;
 2. troškovi najma: prostora (dvorane, šatora, audio i vizualna tehnika, opreme), najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju, štandova i pozornice;
 3. troškovi oglašavanja manifestacije, troškove promocije (prezentacije, medijska promocija, promotivni materijali i dr.);
 4. troškovi smještaja, putni troškovi, honorari (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika;
 5. usluge zaštitarske službe;
 6. druge troškove neposredne organizacije koje Ministarstvo poljoprivrede smatra opravdanim;
 7. troškovi cateringa (jelo, piće, kava) – za znanstveno-stručne skupove 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 10.000,00 kuna, za gospodarske manifestacije 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 25.000,00 kuna i za lokalno-tradicijske manifestacije 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 2.500,00 kuna.

Trošak PDV-a na računima za opravdane troškove nije prihvatljiv trošak.

 

Neće se priznavati troškovi koji predstavljaju dugove organizatora, kamate ili iste troškove koji su već pokriveni od strane drugih donatora kao niti:

 • kupnje nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava;
 • troškovi redovnog poslovanja organizatora (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose)
 • carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade;
 • izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije te
 • svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju manifestacije.

 

Ministarstvo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za manifestacije održane od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Više o Javnom pozivu OVDJE