Novosti

Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje BR. EN.2.1.17.

OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKTA Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje BR. EN.2.1.17.

  Ograničeni Poziv na dostavu prijedloga projekta
Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje  Br. EN.2.1.17.

Ministarstvo poljoprivrede kao posredničko tijelo razine 1 za Operativni program „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 Prioritetna os 2 „Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama“, objavljuje poziv na dostavu prijedloga projekata na ograničenom natječaju u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.17.

Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javnog vodoopskrbnog/kanalizacijskog sustava u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2014. – 2023. (Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina, NN 117/15) i postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Ovaj poziv poslan je odabranim prijaviteljima koji na području identificiranih aglomeracija većih od 2000 ES  i na vodoopskrbnim područjima definiranima u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina obavljaju djelatnost javnog isporučitelja vodnih usluga

Rok za dovršetak projektnih aktivnosti je 31. prosinac 2016. godine. Navedeni rok je konačan te ne postoji mogućnost njegova produženja s obzirom da se radi o krajnjem roku prihvatljivosti troškova za financiranje iz programskog razdoblja 2007-2013 u sklopu kojeg se predmetni Poziv raspisuje.

Prijavitelji se pozivaju da pri donošenju odluke o prijavi vode računa o navedenom roku dovršetka projektnih aktivnosti.

KRATKI SAŽETAK POZIVA NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKTA
UPUTE ZA PRIJAVITELJE
Prilog 1 Kriteriji administrativne provjere
Prilog 2 Metodologija za odabir projekta – odvodnja
Prilog 2 Metodologija za odabir projekta – vodoopskrba
Prilog 3 Kriteriji provjere prihvatljivosti
Prilog 4 Popis unaprijed određenih prijavitelja
Prilog A Obrazac za prijavu projekta B – identifikacijska kartica projekta
Prilog B Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Prilog C Upitnik o uključivanju horizontalnih prioriteta u projektu
Prilog D Predložak Ugovora za dodjelu bespovratne potpore (opći i posebni uvjeti)
Prilog E Izjava (prijavitelja i partnera)
Prilog F Financijski model (obrazac) proračuna doprinosa bespovratnih EU sredstava (model Analize troškova i koristi za projekt)