Kategorija: <span>EU natječaji</span>

Otvorene prijave na natječaj „Inovativan budi – turizam ti posao nudi“

 

Natječaj je namijenjen učenicima srednjih turističko – ugostiteljskih škola i studentima visokih učilišta s programima iz područja turizma i ugostiteljstva.

 

Ovim natječajem Ministarstvo turizma sudionicima dodjeljuje ukupno 50.000 kuna vrijednih nagrada za osmišljavanje projekata čiji je cilj promocija zanimanja i obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu.

Tri najbolja projekta bit će nagrađena:

 • 25.000 kuna (s namjenom studijskog posjeta kulinarskom centru u Baskiji – Basque Culinary Center);
 • 15.000,00 kuna (s namjenom studijskog posjeta centru izvrsnosti za ugostiteljstvo i turizam u Austriji) i
 • 10.000,00 kuna (s namjenom studijskog posjeta hotelskoj tvrtci u Hrvatskoj).

 

Prijave na natječaj traju od 15. do 29. siječnja ove godine, a prijaviti se mogu tročlani timovi učenika i/ili studenata predvođeni mentorom koji imaju priliku samostalno osmisliti projekt s dvije teme: Poticanje mladih na obrazovanje za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu te Povezivanje obrazovnih institucija i poslodavaca u turizmu i ugostiteljstvu.

 

Višeinformacija pronađite OVDJE

Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu

 

Natječajem je omogućeno vlasnicima/suvlasnicima postojećih obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra sufinanciranje sljedećih mjera povećanja energetske učinkovitosti:

 

 1. nabava i ugradnja solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje;
 2. povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice;
 3. zamjena stolarije vanjske ovojnice i
 4. nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu.

 

Građani će tijekom sljedećih dana moći podnijeti prijavu Gradu Zadru za sufinanciranje jedne, više ili svih navedenih mjera i tako ostvariti bespovratna sredstva u iznosu do 40% po pojedinoj mjeri odnosno najviše 30.000,00 kuna za mjeru povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i zamjene stolarije vanjske ovojnice i najviše 12.000,00 kuna za mjeru nabave i ugradnje solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje i nabave i ugradnje kotla na drvnu biomasu.

 

Iznos bespovratnih sredstava Grada Zadra za istovremenu prijavu više mjera po ovom Natječaju ne može biti viši od 40.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući.

 

Rok za predaju prijave s potrebnom dokumentacijom je 5. veljače 2018. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.2.1.

 

U Narodnim novinama broj 117/2017 objavljen je Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti preračunato za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

 

Čitav Pravilnik pronađite OVDJE

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

 

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

 

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:

 • tijela državne vlasti,
 • ministarstva,
 • središnji državni uredi,
 • državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama,
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,
 • javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.

 

Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 40.000.000,00 kuna.

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

 

Više informacija pronađite OVDJE.

NATJEČAJ za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI SU:

 

– udruge koje aktivno sudjeluju u području kulture i koje imaju znanja i kapaciteta za provedbu projekta informoranja i educiranja šire javnosti o temama vezanim uz Europsku uniju.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 

– poticanje i širenje javne rasprave kroz organizaciju okruglih stolova, javnih debata i dr.;
– organiziranje/provođenje predavanja, edukacija, radionica;
– organiziranje seminara, konferencija i tribina za javnost, odnosno širu zajednicu;
– organiziranje kulturnih događanja i obilježavanja važnijih datuma vezanih uz EU;
– organiziranje gostovanja predstavnika Institucija EU;
– poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti;
– očuvanje vrijednosti i tradicije Republike Hrvatske unutar EU;
– informativne i edukativne radionice, EU kvizovi;
– razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama u području informiranja o EU i
– izdavačka djelatnost – letci, brošure, prevođenje, izdavanje i uređivanje informativnih materijala koji se isključivo odnose na projekt.

 

Najniži iznos sredstava je 20.000,00 kn, najviši iznos sredstava 100.000,00 kn.

 

Rok za prijavu je 10. prosinca 2017. godine.

 

Sve ostale važne informacije vezane uz ovaj natječaj pronađite OVDJE.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2017. godinu

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

 

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT djelatnost tj. koji su sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti:
  C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda, C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda) te  J -informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa, 63 Informacijske uslužne djelatnosti);
 • koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području Grada Zadra;
 • koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju vodi Porezna uprava;
 • koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru;
 • koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku;
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • koji u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) još nisu iskoristili najvećidopušteni iznos državne potpore male vrijednosti;
 • koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u prethodnomrazdoblju

 

Potpore se odobravaju za slijedeće namjene:
1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru;
2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora;
3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga;
4) Podrška izvoznom poslovanju;
5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije I
6) Poticanje poduzetnika početnika.

 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 8.prosinca 2017. godine.

Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-086 ili
023/208-087.

Više o Javnompozivu pronađite OVDJE.

Sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

 

 

Opći cilj: poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

 

Specifični cilj: financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja
s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

 

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 176.470.588,00 kn.

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 1.175.000,00 kuna.

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 58.800.000,00 kuna.

 

Projektne prijave se predaju u periodu od 31.10.2017. godine do 31.12.2018. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE.

Informacije o provedbi operacije 10.1.10. – Održavanje suhozida

Od ove godine moguće je na  jedinstvenom zahtjevu zatražiti od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ulazak u sustav potpore za operaciju 10.1.10. Održavanje suhozida u mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. godine.

Korisnik je dužan pri provedbi operacije 10.1.10. Održavanje suhozida provoditi slijedeće obveze:

 • kontrolirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine
 • održavati suhozid koristeći tradicionalne materijale i način izrade, što podrazumijeva ponovno slaganje kamena bez korištenja veziva
 • sprječavati zarastanje tijela suhozida vegetacijom na način da se neželjena vegetacija mora uklanjati ručno, bez primjene herbicida
 • završiti izobrazbu koju provodi Savjetodavna služba
 • voditi evidenciju o svim provedenim obvezama na propisanom obrascu.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

 

Raspisano je 5 natječaja za podmjeru 4.1.

24.travnja je stupio na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Temeljem spomenutog Pravilnika danas je objavljeno pet natječaja na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) za koje će se prijave zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

 

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu. 

Natječaje i priloge natječaja, te upute i predloške možete pronaći ovdje.