Kategorija: <span>EU natječaji</span>

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.2.1.

 

U Narodnim novinama broj 117/2017 objavljen je Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti preračunato za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

 

Čitav Pravilnik pronađite OVDJE

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

 

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

 

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:

 • tijela državne vlasti,
 • ministarstva,
 • središnji državni uredi,
 • državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama,
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,
 • javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.

 

Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 40.000.000,00 kuna.

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

 

Više informacija pronađite OVDJE.

NATJEČAJ za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI SU:

 

– udruge koje aktivno sudjeluju u području kulture i koje imaju znanja i kapaciteta za provedbu projekta informoranja i educiranja šire javnosti o temama vezanim uz Europsku uniju.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 

– poticanje i širenje javne rasprave kroz organizaciju okruglih stolova, javnih debata i dr.;
– organiziranje/provođenje predavanja, edukacija, radionica;
– organiziranje seminara, konferencija i tribina za javnost, odnosno širu zajednicu;
– organiziranje kulturnih događanja i obilježavanja važnijih datuma vezanih uz EU;
– organiziranje gostovanja predstavnika Institucija EU;
– poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti;
– očuvanje vrijednosti i tradicije Republike Hrvatske unutar EU;
– informativne i edukativne radionice, EU kvizovi;
– razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama u području informiranja o EU i
– izdavačka djelatnost – letci, brošure, prevođenje, izdavanje i uređivanje informativnih materijala koji se isključivo odnose na projekt.

 

Najniži iznos sredstava je 20.000,00 kn, najviši iznos sredstava 100.000,00 kn.

 

Rok za prijavu je 10. prosinca 2017. godine.

 

Sve ostale važne informacije vezane uz ovaj natječaj pronađite OVDJE.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2017. godinu

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

 

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT djelatnost tj. koji su sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti:
  C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda, C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda) te  J -informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa, 63 Informacijske uslužne djelatnosti);
 • koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području Grada Zadra;
 • koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju vodi Porezna uprava;
 • koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru;
 • koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku;
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • koji u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) još nisu iskoristili najvećidopušteni iznos državne potpore male vrijednosti;
 • koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u prethodnomrazdoblju

 

Potpore se odobravaju za slijedeće namjene:
1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru;
2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora;
3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga;
4) Podrška izvoznom poslovanju;
5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije I
6) Poticanje poduzetnika početnika.

 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 8.prosinca 2017. godine.

Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-086 ili
023/208-087.

Više o Javnompozivu pronađite OVDJE.

Sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa

 

 

Opći cilj: poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

 

Specifični cilj: financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja
s ciljem poboljšanja usluga prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšanje dostupnosti zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama.

 

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 176.470.588,00 kn.

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 1.175.000,00 kuna.

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi do 58.800.000,00 kuna.

 

Projektne prijave se predaju u periodu od 31.10.2017. godine do 31.12.2018. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE.

Informacije o provedbi operacije 10.1.10. – Održavanje suhozida

Od ove godine moguće je na  jedinstvenom zahtjevu zatražiti od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ulazak u sustav potpore za operaciju 10.1.10. Održavanje suhozida u mjeri 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. godine.

Korisnik je dužan pri provedbi operacije 10.1.10. Održavanje suhozida provoditi slijedeće obveze:

 • kontrolirati tijelo suhozida minimalno dva puta godišnje, najkasnije do 1. listopada tekuće godine
 • održavati suhozid koristeći tradicionalne materijale i način izrade, što podrazumijeva ponovno slaganje kamena bez korištenja veziva
 • sprječavati zarastanje tijela suhozida vegetacijom na način da se neželjena vegetacija mora uklanjati ručno, bez primjene herbicida
 • završiti izobrazbu koju provodi Savjetodavna služba
 • voditi evidenciju o svim provedenim obvezama na propisanom obrascu.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

 

Raspisano je 5 natječaja za podmjeru 4.1.

24.travnja je stupio na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Temeljem spomenutog Pravilnika danas je objavljeno pet natječaja na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) za koje će se prijave zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

 

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu. 

Natječaje i priloge natječaja, te upute i predloške možete pronaći ovdje.

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja raspisuje Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
 • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Sredstva se odobravaju odnosno doznačuju jedinicama lokalne samouprave isključivo za realizaciju određenih i konkretnih projekata. Sredstva kapitalne pomoći općini ili gradu u cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva koja se mogu odobriti pojedinoj jedinici lokalne samouprave iznose do najviše 450.000,00 kuna.

Javni poziv za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda za 2017. godinu objavljen je 27. siječnja 2017. godine, a rok za predaju zahtjeva je 24. veljače 2017. godine.

Sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE.

Javni poziv za dodjelu financijske potpore Zadarske županije za projekte u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Zadarske županija objavljuje Javni poziv za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za 2017. godinu na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

Prijavitelji

Svaka udruge čija je djelatnost iz područja zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada i udovoljava kriterijima iz Javnog poziva.

 

Područja aktivnosti

 • promicanje zdravlja i prevencija bolesti
 • promicanje volonterizma
 • promicanje i razvoj socijanih usluga i humanitarne djelatnosti
 • briga i skrb o osobama oboljelih od različitih kroničnih bolesti
 • prevencija i ublažavanja svih vrsta ovisnosti
 • poboljšanje kvalitete skrbi ugroženih populacijskih skupina
 • zaštita i promicanje prava osoba s invaiditetom i djece s teškoćama u razvoju

 

Prijava na natječaj

Prijava se prilaže na propisanim obrascima do 16. veljače 2017. i dostavlja na adresu:

Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar

Sve informacije i propisani obrasci dostupni su OVDJE.