Statut LAG-a "Mareta"

Ovim Statutom Udruge LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „MARETA“( u daljnjem tekstu Udruga) reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja; o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, pravima i obvezama članova; o unutarnjem ustroju, o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i razrješenja, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja udruge te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Statut LAG Mareta

Statut_izmjene i dopune 2018-08 - promjena mjesta sjedišta LAG-a