Category: <span>Regionalni razvoj</span>

Javni poziv za poticaje u poljoprivredi Grada Zadra

 Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka objavljuje
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2017.g.

 

Predmet Javnog poziva

Sredstva pomoći poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Zadra za 2017.g. dodjeljuju se kao nepovratna sredstva za sljedeće vrste aktivnosti

1.Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva – proizvodnja

2. Potpora za osiguranje poljoprivredne proizvodnje kod elementarnih nepogoda,

3. Potpora za ekološku i integriranu proizvodnju,

4. Potpora za pripremu objekata za financiranje iz nacionalnih i međunarodnih fondova

5. Potpora za edukacije i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvodača,

6. Potpora za očuvanje i proširenje genetskog materijala izvornih pasmina domaćih životinja

7. Potpora za subvencioniranje dijela troškova kredita u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

8. Potpora investicijama u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda — prerada

9. Potpora za promociju i plasman poljoprivrednih proizvoda

10. Potpora osnivanju i zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava

11. Potpora organiziranju znanstveno stručnih skupova, provođenju istraživačkih projekata i izdavanju stručnih časopisa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja 

Uvjeti i potrebna dokumentacija

 • Korisnici potpora su OPG-i upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva Grada Zadra te pravne fizičke osobe registrirane za obavijanje poljoprivredne djelatnosti sa poljoprivrednom proizvodnjom na području Zadarske županije i sjedištem u Gradu Zadru,
 • fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnosti koja podupiru razvojna znanja, promociju ii trženje poljoprivrednih proizvoda i djelatnosti od značaja za razvitak poljoprivrede, ribarstva i ruralnih gospodarskih i društvenih aktivnosti,
 • te pravne fizičke osobe, udruge i organizacije koje su registrirane i obavljaju djelatnosti koje će se po pojedinoj mjeri tj. aktivnosti tražiti.

 

Vrijeme trajanja javnog poziva

Zahtjevi za potporu se podnose na propisanom obrascu do 10.studenog 2017.

 

Adresa za dostavu dokumentacije

Grad Zadar, Narodni trg 1 , 23000 Zadar ili neposredno u pisarnicu

 

Sve informacije možete dobiti na broj 023 208 007.

Dokumentacija i potpuni tekst natječaja pronađite OVDJE.

Općina Preko domaćin dodjele priznanja Hrvatski otočni proizvod 2017.

Općina Preko bit će domaćin ovogodišnje dodjele prznanja Hrvatski otočni proizvod 13. i 14. listopada.

Općinski načelnik Jure Brižić za portal Naši škoji dao je izjavu:

– Cijeli program manifestacije koja će se održati jedanaesti put zaredom dogovoren je ovaj tjedan s ministricom regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijelom Žalac, a naša općina ugostit će 73 proizvođača sa svih otoka. Dodjela priznanja i popratna izložba nagrađenih proizvoda bit će u sportskoj dvorani OŠ Valentina Klarina u Preku, gosti i uzvanici bit će smješteni u apartmanima Vile Dalmacija, a posebni domaćini bit će i naši mali proizvođači i OPG-ovi koji su nagrađeni priznanjem za kvalitetu Hrvatski otočni proizvod, kazao je Brižić te dodao kako će održati i brojni stručni skupovi.

Od ukupno 73 proizvođača koji su dobili oznaku Hrvatski otočni proizvod za 2017. godinu, 22 je iz Zadarske županije.

Više na portalu Naši škoji.

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora udrugama iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture za 2017. godinu

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu objavljuje
JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora udrugama iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture za 2017. godinu

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva je 150 000 kuna, a udruge moraju ispunjavati sve uvijete propisane natječajem.

Sufinancirati se mogu troškovi nastali od 2.rujna 2016. do 31.listopada 2017. godine.

Minimalni iznos pojedinačnog računa mora biti veći od 100 kn s PDV-om, a maksimalni iznos potpore koji se može odobriti udruzi je 20 000 kuna.

PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI

Prioritetna područja aktivnosti su:

 • područje ruralnog razvoja
 • područje ribarstva
 • područje marikulture

Također, Javni pozivom se podupriu udruge i klasteri te se potiče:

 • osnivanje i rad udruga/klastera
 • poticanje rada i projekata
 • organizacija stručnih skupova, edikacija, radionica, manifestacija i sl.

ROK ZA PODNOŠENJE

Rok za podnošnje Zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva, a traje do 31 . listopada 2017. godine.

Zahtjev za sufianciranjem te sva potrebna dokumentacija dostavlja se ISKLJUČIVO na adresu:

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

s naznakom Potpora udrugama iz područja ruralnog razvoja, ribarstva i marikulture za 2017. godinu, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu.

Sva pitanja za ovaj Javni poziv dostavljaju se na poljoprivreda@zadarska-zupanija.hr

Ostali uvijeti, informacije i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

POTPORE OTOČNIM POSLODAVCIMA U 2017. GODINI ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

objavilo je

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini

otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

 

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

– da imaju sjedište na otocima

– da obavljaju djelatnost na otocima

– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima

– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% i

– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku, koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću.
Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na plaću

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 31. listopada 2017. na adresu:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednostiotočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta
Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb
Više informacija pronađite OVDJE.

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017 . godini

MINISTARSTVO TURIZMA
objavljuje
J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini
1.Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu– Fond) za sufinanciranje razvoja javne turističke infrastrukture.
2.Predmet sufinanciranja su:
Plaže (200.000,00 kn – 1.000.000,00 kn)
Centri za posjetitelje i interpretacijski centri (100.000,00 kn – 1.000.000,00 kn)
Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (100.000,00 kn – 400.000,00 kn)
3. Za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:
– Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
– Jedinice lokalne samouprave
– gradovi i općine.
4.Cjeloviti tekst Programa, obrazac zahtjeva FT/17 i prilog 1. i 2. sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva turizma www.mint.hr.
Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ispunjeni obrazac FT/17;
2. Dokazi o riješenom vlasničkom, drugom stvarno – pravnom statusu ili nadležnosti prema prostoru ili objektu gdje će se realizirati predloženi projekt: izvadci iz zemljišnih knjiga (ZK uložak) za sve čestice iz obuhvata projekta;
Za zemljište ili objekt u vlasništvu RH potrebno je priložiti suglasnost na projekt nadležnog tijela (Ministarstva državne imovine/Hrvatskih šuma d.o.o./Hrvatskih voda i sl.) ;Za zemljište/objekt u vlasništvu drugih subjekata (npr. vjerskih zajednica, fizičkih osoba i dr.) potrebno je priložiti ili ugovor o kupoprodaji ili ugovor o dugoročnom najmu (na najmanje 20 godina), ugovor ili sporazum o zamjeni zemljišta/objekta s predlagateljem projekta i sl.;
3.Popis svih katastarskih čestica iz obuhvata projekta;
4.Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne stariju od 30 dana;
5.Troškovnik predloženog projekta (ukoliko je troškovnik izrađen na temelju ponuda, potrebno je uz troškovnik dostaviti i ponude);
6.Projektnu dokumentaciju:
– kratki opis projekta i kratki opis faze projekta za koju se traži potpora (ako je projekt podijeljen u faze),
presliku postojeće projektne dokumentacije u elektronskom obliku na prijenosnoj memoriji (CD, DVD; USB s
tick),
– plan realizacije predloženih aktivnosti i financiranja (1. do sada realizirane aktivnosti i 2. planirane aktivnosti uz naznaku iz kojih sredstava: EU fondovi i koji program, vlastita sredstva, sredstva drugih subjekata);
7. Lokacijsku ili građevinsku dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja;
8.Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno – planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana;
9. Ispunjena Izjava o porezu na dodanu vrijednost (PDV) – prilog br.1;
10. Posebni uvjeti za pojedini potprogram ako su zatraženi.
Prijave se podnose poštom preporučeno ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Naziv i adresa prijavitelja
MINISTARSTVO TURIZMA RH
„Prijava na javni poziv–Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2017.
–navesti naziv potprograma financiranja (npr.plaže) – ne otvaraj„
Prisavlje 14
10 000 ZAGREB
6.Projekti koji se ne dostave u roku, projekti nedopuštenog predlagatelja, nejasni projekti i projekti koji nisu u skladu s Programom neće se razmatrati.
7. Javni poziv je otvoren do 15 . rujna 2017 . godine
Više informacija potražite OVDJE.

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ribarstva i marikulture za 2017. godinu

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu objavljuje
JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja riharstva i marikulture za 2017. godinu

 

Dodjela potpora odnosno provođenje i sufinanciranje projekata provodi se kroz slijedeće mjere i aktivnosti:

 

1. Potpore za pripremu projektne dokumentacije u ribarstvu i marikulturi

 • 1.1. Tehnička dokumentacija (idejno rješenje, idejni projekt – glavni projekt – izvedbeni projekt)
 • 1.2. Financijska dokumentacija (poslovni plan i investicijska studija)
 • 1.3. Konzultantske usluge kod pripreme prijavne dokumentacije za EU fondove

2. Potpore za razvoj ribarstva i marikulture

 • 2.1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine potrebne za obavljanje ribarske djelatnosti (vrijednost proizvedene dugotrajne imovine mora biti najmanje 3.000,00 kuna): plutače, oznake,  lanci, oprema za sidrenje, HTZ oprema (zaštitna radna odjeća i obuća), ronilačka oprema, plutajući objekti , manipulativna oprema za rad na uzgajalištu, radni strojevi i dr.
 • 2.2. Projekti promidžbe i marketinše pripreme ribarskih proizvoda
 • 2.3. Uvodenje sustava analize opasnosti kontrolnih točaka (HACCP sustava) u objekte uključene u uzgoj i / ili preradu morskih organizama
 • 2.4. Edukacija i stručno osposobljavanje za zanimanja u ribarstvu
 • 2.5. Organizacija stručnih skupova, edukacija, radionica i/ili znanstveno istraživačkih projekata
 • 2.6. Organiziranje manifestacija i događanja čiji je cilj promidža i trženje ribarskih
  proizvoda i podizanje javne svijesti o održivosti proizvoda ribarstva i
  marikulture

 

KRITERIJ I VISINA POTPORA

Sufinanciranje je ograničeno do 50% ukupnih dokumentiranih troškova. Najveći pojedinačni iznos do 20 000 kn po korisniku. Sufinancirati se mogu troškovi nastali i plaćni od 2. rujna 2016. godine do 1 . rujna 2017. godine.

 

PRIHVATLJIVI TRAŽITELJI ZA DODJELU POTPORA

Potpora se može dodijeliti fizičkilm i pravnim osobama iz ranga mikro poduzeća koji su ovlaštenici povlastice
za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno s Registriranom djelatnosti uzgoja i prerade ribe te ostalih morskih organizama te imaju prebivalite/sjedište na području Zadarske županije.

 

ROK ZA PODNOŠENJE

Rok za podnošnje Zahtjeva počinje danom objavc Javnog poziva, a traje do 1 . rujna 2017. godine. Potpore se odobravaju po redoslijedu zaprimanja, do utroška sredstava planiranih u proračunu Županije, a najkasnije do 31. prosinca 2017. godine.

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se isključivo na prijavnim obrascima koji se nalaze na web stranici Zadarske županije ili se mogu preuzeti u Upravnom odjelu za poljoprivredu.

Zahtjev za sufianciranjem te sva potrebna dokumentacija dostavlja se ISKLJUČIVO na adresu:

Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar

s naznakom Potpore u ribarstvu i marikulturi za 2017. godinu, potom ili neposrednom predajom u pisarnicu.

Ostali uvijeti, informacije i dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje HOP-a s područja zadarskih otoka za 2017. godinu

Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša Grada Zadra objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje “Hrvatskog otočnog proizvoda s područja zadarskih otoka.

Pozivaju se svi postojeći i budući nositelji oznake “Hrvatskog otočnog proizvoda” s područja otoka Silba, Olib, Premuda, Ist, Molat, Iž i Rava na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore u svrhu:

 • financiranja i sufinanciranja troškova ishodovanja oznake HOP za svoj proizvod (100%, max 3000kn)
 • sudjelovanja na manifestacijama u svrhu promidžbe svog proizvoda s oznakom HOP (50%, max 4000kn)

U tu svrhu je u proračunu Grada Zadra, UO za razvitak otoka i zaštitu okoliša, za 2017. godinu, osigurano 30.000,00 kuna.

Sredstva će se dodjeljivati do 28.12.2017. ili do iskorištavanja sredstava.

Sve informacije možete dobiti na e-mail: otoci.okolis@grad-zadar.hr

Tekst Javnog poziva i svi potrebni obrasci nalaze se OVDJE.

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima u 2017. godini kojim se udrugama na otocima dodjeljuje financijska potpora osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu (Narodne novine, broj 119/16).
Pozivaju se sve zainteresirane udruge koje imaju sjedište na hrvatskim otocima i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija te djeluju na području hrvatskih otoka najmanje jednu godinu zaključno s danom objave Natječaja, da dostave svoje projektne prijave.

Opći cilj Natječaja:

– financijskom potporom omogućiti provedbu projekata udrugama na otocima u skladu s održivim razvojem hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja ili načine rješavanja postojećih problema, potiču tradicijske običaje i kulturu otočnog prostora, pridonose očuvanju okoliša i omogućuju sadržajniji i kvalitetniji život na hrvatskim otocima.

Prihvatljive aktivnosti Natječaja mogu se rasporediti prema sljedećim područjima djelovanja:

 • P-1 razvoj civilnog društva
 • P-2 kultura (kulturna baština i umjetnost)
 • P-3 predškolski odgoj, obrazovanje i znanost
 • P-4 gospodarske aktivnosti (poljoprivreda, brodogradnja, turizam i dr.)
 • P-5 ekologija (zaštita okoliša i mora)
 • P-6 sport

Ukupan iznos osiguranih sredstava: 490.500,00 kuna.
Minimalni iznos financijske potpore: 20.000,00 kuna.
Maksimalni iznos financijske potpore: 40.000,00 kuna.

Svaki podnositelj prijave/udruga može podnijeti najviše jednu prijavu.

Zainteresirani podnositelji podnose prijavu za dodjelu financijske potpore u skladu s Uputama za prijavitelje. Prijave se podnose na Obrascima za prijavu projekta.

Rok dostave prijava je 8. lipnja 2017.

Više informacija, obrasci i ostalo možete pronaći OVDJE.

Raspisano je 5 natječaja za podmjeru 4.1.

24.travnja je stupio na snagu Pravilnik o provedbi mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Temeljem spomenutog Pravilnika danas je objavljeno pet natječaja na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) za koje će se prijave zaprimati od 2. lipnja 2017. godine:

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 6.000 do 250.000 EUR standardnog ekonomskog rezultata (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, sektor voća i povrća, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: podizanje trajnih nasada, staklenika i plastenika, prostora za skladištenje, kupnja mehanizacije, opremanje objekata za prijem i skladištenje, sušenje i doradu. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.

Za MLADE je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, od 8.000 do 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 120.000.000,00 kn).
 2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, stočarstvo i peradarstvo, preko 250.000 eura ekonomske veličine (ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 80.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi: rekonstrukcija i izgradnja objekata za držanje životinja, oprema i mehanizacija. Sufinanciranje iznosi 50%, a maksimalni iznos potpore po projektu 1.000.000 eura osim za početnike gdje je maksimalni iznos 100.000 eura po projektu.Za mlade je moguće povećanje intenziteta za 20% uz uvjet da je osoba mlađa od 40 godina nositelj/vlasnik te da plaća doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po osnovi poljoprivrede.

 1. Natječaj za  provedbu tipa operacije 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš (Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kn).

Dozvoljeni troškovi su gradnja i opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, strojevi i oprema.

 

Prijave na natječaje se odvijaju u dvije faze od kojih će u prvoj fazi od korisnika biti tražen manji opseg dokumentacije. Vrlo brzo nakon zatvaranja natječaja korisnici koji prolaze u drugu fazu bit će o tome obaviješteni te će im biti omogućena dostava dodatne dokumentacije. Korisnici za koje nema dostatnih sredstava bit će obaviješteni vrlo brzo po zatvaranju natječaja te im neće biti stvoren dodatni trošak pripreme dokumentacije.

Cjelokupni postupak odabira u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju trajat će maksimalno 120 dana ne računajući vrijeme koje korisnik ima za dostavu dokumentacije.

Prijave će se zaprimati od 2. lipnja 2017. godine tako da je korisnicima ostavljeno dovoljno vremena da pripreme svoje projekte te budu spremni za prijavu. 

Natječaje i priloge natječaja, te upute i predloške možete pronaći ovdje.