Kategorija: Novosti

Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

 

Cilj: dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove te
 • fizičke osobe.
Prihvatljivi troškovi:
 • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita;
 • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita;
 • troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) i
 • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

 

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
 • polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK
 • priprema za polaganje majstorskog ispita – 5.400,00 HRK
 • priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – 3.200,00 kuna
 • prekvalifikacija za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
 • izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
 • polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 80%

 

Krajnji rok prijave: 2. studenoga 2018.g.
Više informacija pronađite OVDJE

Sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN broj 132/17).

 

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave i
 • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

 

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta.

 

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna s PDV-om.

 

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti samouprave, pa tako može biti maksimalno do:

 • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
 • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
 • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
 • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine.

Više informacija pronađite OVDJE

 

 

Natječaj za dodjelu donacija

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju:

 • registrirane udruge,
 • klubovi i
 • ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA

1. Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

2. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta

Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš

3. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu

Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

4. Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade

Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

 

DODATNI KRITERIJI:

Opći doprinos društvu i lokalnoj zajednici.

Održivo upravljanje financijama.

Kreativnost i ozbiljnost dostavljenih planova.

Dosadašnja uspješnost projekata.

 

Natječaj je otvoren u razdoblju od 26. veljače do 19. ožujka 2018. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE

Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva jedinice lokalne samouprave, osnivače dječjih vrtića, da sukladno Pozivu prijave projekte koji pridonose poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima.

 

Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte iznosi 67.500.000,00 kn.

 

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom projektu manja od 2.000.000,00 kn s PDV-om.

 

Jednom prijavitelju na poziv može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranje do 100.000,00 kn s PDV-om.

 

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

 

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva.

 

Više informacija pronađite OVDJE

 

Kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i
srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

 

 • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: Hotela, Kampova, Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam
 • Mjera B-razvoj posebnih oblika turizma
 • Mjera C–dostupnost i sigurnost
 • Mjera D-prepoznatljivost

 

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i
 • seljačka domaćinstva (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge).

 

Javni poziv otvoren je do 20.3.2018. godine.

Sve ostale važne informacije o predmetnom natječaju pornađite OVDJE

VAŽNA OBAVIJEST !

 

 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) obavještava sve potencijalne prijavitelje s područja LAG-a Mareta, koji se planiraju prijaviti na LAG natječaj za tip operacije koji odgovara državnoj podmjeri 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, da prilikom izračuna SO vrijednosti, Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD – u /JRDŽ-u, nastale nakon 28.veljače 2018. godine.

 

Navedena odredba odnosi se na sve prijavitelje projekata, neovisno o tome, kada će koji LAG objaviti natječaj za spomenuti tip operacije.

Potpore događanjima u 2018. godini

 

 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju RH od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini;
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone;
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju;
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma i
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

 1. Potpore događanjima u pred i posezoni;
 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima i
 3. TOP događanja.

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura pod točkom 1. i točkom 2. je  12. ožujka 2018. godine.

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za program pod točkom 3. je 5. ožujka 2018. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE

Javni poziv zahtjeva za radove u šumama šumoposjednika za 2019. godinu

 

 

Radovi u šumama šumoposjednika:

 

 1. priprema staništa za prirodno pomlađivanje sastojina predviđenih za prirodnu obnovu;
 2. popunjavanje, njega i čišćenje svih sastojina i to u jednodobnim sjemenjačama do dvadesete godine starosti, odnosno u sastojinama mekih listača i panjača do desete godine starosti, a u raznodobnim sjemenjačama, u sastojinama u kojima je uvedeno grupimično gospodarenje do dvadesete godine starosti grupe;
 3. prorjeđivanje sastojina do starosti trećine određene ophodnje u njegovanim sastojinama, a u starijim ako je to prijeko potrebno radi uzgoja;
 4. pošumljavanje sječina nakon čistih sječa;
 5. sanacija piljevina;
 6. resurekcije degradiranih sastojina i prevođenje u viši uzgojni oblik;
 7. pošumljavanje neobrasloga šumskog zemljišta i podizanje plantaža brzorastućih vrsta drveća na novim površinama;
 8. priprema staništa, njega novopodignutih sastojina i kultura;
 9. zaštita od štetnih organizama i požara i
 10. sanacija i obnova šuma oštećenih kalamitetima i ratnim djelovanjima.

Točka 9. odnosi se samo na rad radnika kod:

 • suzbijanja biljnjih bolesti;
 • suzbijanja biljnih štetnika;
 • suzbijanja glodavaca;
 • podizanja, održavanja i uklanjanja zaštitnih ograda;
 • zaštite od divljači i domaćih životinja te orezivanja donjih grana u kuklturama i sastojinama crnogorice.

 

Da bi šumoposjednik mogao podnijeti zahtjev mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika.

 

Zahtjevi se podnose na propisanim  obrascima  uz propisanu dokumentaciju u područne urede Savjetodavne službe do 31. prosinca 2018. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE

 

Uniqa – Radost života

 

 

Na natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:

 1. dječji vrtići, osnovne i srednje škole i
 2. neprofitne udruge ili ustanove

 

Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici.

 

To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd.

 

Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu.

 

Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika.

 

Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina).

 

Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

 

Više informacija pronađite OVDJE

Novi Javni pozivi Zadarske županije

 

Sufinanciranje programa/projekata javnih potreba u kulturi i športu Zadarske županije za 2018. godinu

 

Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • djelatnosti i djelovanja udruge je područje Zadarske županije ili da ostvaruje programe/projekte kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije;
 • statutom su utvrđeni ciljevi i djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom ili zakonom;
 • vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • ispunila je obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz proračuna Zadarske županije,
 • ispunila je sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije i
 • uskladila je statut sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama.

 

Pravo prijedloga, u pravilu, imaju udruge s područja kulture i športa koje se nisu javili na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2018. godinu te udruge koje nisu ostvarili sredstva Programom javnih potreba u kulturi Zadarske županije za 2018. godinu i Programom javnih potreba u športu Zadarske županije za 2018. godinu.

 

Rok za podnošenje prijava je od dana objave Poziva do utroška sredstava sa pozicija Ostali neraspoređeni programi u kulturi i Ostali neraspoređeni programi u športu.

Sufinanciranje programa/projekata zaštite okoliša, prostornog uređenja i komunalnih poslova

 

Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 • upisana je u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar;
 • upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 • djelatnosti i djelovanja udruge je područje Zadarske županije ili da ostvaruje programe/projekte kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije;
 • statutom su utvrđeni ciljevi i djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom ili zakonom;
 • vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • ispunila je obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz proračuna Zadarske županije,
 • ispunila je sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije i
 • uskladila je statut sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama.

 

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 100.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu ili projektu je 5.000,00 kuna, a najveći 15.000,00 kuna.

 

Jedan prijavitelj može prijaviti i ugovoriti jedan projekt u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Prijavitelj može djelovati u partnerstvu s jednom ili više udruga koje moraju ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti koje vrijede za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijava je 2. ožujka 2018. godine.

 

Više pročitajte OVDJE