Kategorija: <span>EU natječaji</span>

Sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini

 

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN broj 132/17).

 

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave i
 • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

 

Prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta.

 

Najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna s PDV-om.

 

Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti samouprave, pa tako može biti maksimalno do:

 • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
 • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
 • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
 • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine.

Više informacija pronađite OVDJE

 

 

Natječaj za tip operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

 

Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu;
 2. pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura;
 3. biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014;
 4. imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu;
 5. kod podnošenja Zahtjeva za potporu ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON 2/SOL 2 obrasca;
 6. poduzetnik u teškoćama nije prihvatljivi korisnik;
 7. pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje;
 8. kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti;
 9. kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose) po bilo kojoj osnovi.

 

Prilikom podnošenja konačnog Zahtjeva za isplatu te tijekom pet godina nakon datuma konačne isplate korisnici moraju ispunjavati uvjete prihvatljivosti korisnika pod a), b), e), f), g) i h) te dodatno:

 1. nositelj diversificirane djelatnosti mora imati plaćene doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivredne djelatnosti ili dopunske (diversificirane) djelatnosti koja je predmet projekta;
 2. korisnik/nositelj diversificirane djelatnosti mora imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje i
 3. ostati član/zaposlenik poljoprivrednog gospodarstva ili diversificirane djelatnosti i baviti se djelatnošću za koju je ostvario potporu.

Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima u skladu s nadležnim propisima koji uređuju navedene razrede.

U sektoru prerade/marketinga, izlazni proizvod prerade/predmet marketinga mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora, marketing se mora odnositi na predmet prerade.

Prihvatljive su aktivnosti: nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

 

Aktivnosti vezane uz gradnju, opremanje i rekonstrukciju, nabavu strojeva, opreme, vozila i plovila, isključujući troškove pripreme projektne dokumentacije, moraju činiti najmanje 70% ukupne vrijednosti iznosa potpore od čega troškovi kupnje zemljišta/objekata mogu iznositi najviše do 10% prihvatljivog iznosa potpore

 • kupnja gospodarskih vozila, iznosa do 150.000,00 kuna za potrebe diversificirane djelatnosti
 • kod provedbe aktivnosti iz sektora turizma/sektora pružanja usluga u ruralnom području prihvatljiva je kupnja plovila, s najvišim iznosom prihvatljivog troška do 150.000,00 kuna
 • prihvatljiva je kupnja plovila i vozila najmanje EURO 5 norme
 • kod aktivnosti izgradnje/rekonstrukcije i opremanja stambenih i ugostiteljskih građevina najviši prihvatljivi iznosi troškova u svrhu pravdanja potpore nalaze se u Prilogu 6 Natječaja.

 

Neprihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz hotele, planinarske domove, lovačke domove, učeničke domove, studentske domove, barove i objekte jednostavnih usluga.

 

Prihvatljivi sektori su:

 • sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 • sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima; usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge.
 • sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje i
 • sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

 

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 kn.

 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

 

Sve ostale infomacije možete pronači OVDJE

Program razvoja otoka

 

Cilj Programa razvoja otoka jest stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti.

 

Natječaj se odnosi na projekte usmjerene na:

 • povećanje kvalitete i dostupnosti komunalnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, kulturnih, sportskih, poduzetničkih, turističkih te ostalih javnih usluga uz sustavnu podršku zaštiti okoliša, primjeni energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

 

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.

 

Ukupni iznos potpore po pojedinom prijavitelju iznosi od 110.000,00 kn (bez PDV-a) do 2.000.000,00 kn (s PDV-om).

 

Rok za prijave je 31.1.2018., a za izvršenje projekta 31.3.2019. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE

 

Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba u lokalnoj zajednici

 

Opći cilj Poziva je podržati projekte koji pridonose provedbi gore navedene Strategije s ciljem uključivanja starijih osoba u život zajednice i sprječavanje institucionalizacije.

 

Posebni cilj Poziva je organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici u kojoj se navedene aktivnosti provode, kao i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne, te prikupljanje podataka o nasilju nad starijim osobama.

 

Ciljana skupina korisnika svih aktivnosti su osobe starije životne dobi, odnosno osobe starije od 60 godina.

 

Pozivom su definirana dva prioritetna područja:

P.1. Organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici i
P.2. Istraživanje o nasilju nad starijim osobama.

 

Prihvatljivi tipovi projektnih aktivnosti za prioritetno područje

P.1. Organiziranje dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici mogu se rasporediti prema sljedećim grupama:

 • sportsko-rekreativne;
 • kreativne;
 • edukacijske i informativne;
 • kulturn;
 • zabavne;
 • kombinacije navedenih aktivnosti i dr.

U prioritetnom području P2. Istraživanje o nasilju nad starijim osobama prihvatljive su sve aktivnosti usmjerene prema znanstveno-istraživačkom radu za istraživanje o nasilju nad starijim osobama.

 

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:

 • udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovoga Poziva (uključujući i društva Crvenog križa)

 

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 3.950.000,00 kuna.

 

Za prioritetno područje P.1. financijske podrške koje će se dodijeliti u sklopu ovog Poziva su u iznosu od najmanje 40.000,00 kuna do najviše 80.000,00 kuna, dok će se za prioritetno područje P.2. dodijeliti 150.000,00 kuna po pojedinom projektu.

 

Projekt u prioritetnom području P.2. mora pokriti jednu od ukupno 3 regije:

 • Središnja Hrvatska (Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Karlovačka županija),
 • Dalmacija (Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županja) i
 • Grad Zagreb.

 

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr do 21. siječnja 2018. godine, do 14:00 sati.

 

Više informacija pronađite OVDJE

 

Otvorene prijave na natječaj „Inovativan budi – turizam ti posao nudi“

 

Natječaj je namijenjen učenicima srednjih turističko – ugostiteljskih škola i studentima visokih učilišta s programima iz područja turizma i ugostiteljstva.

 

Ovim natječajem Ministarstvo turizma sudionicima dodjeljuje ukupno 50.000 kuna vrijednih nagrada za osmišljavanje projekata čiji je cilj promocija zanimanja i obrazovanja u turizmu i ugostiteljstvu.

Tri najbolja projekta bit će nagrađena:

 • 25.000 kuna (s namjenom studijskog posjeta kulinarskom centru u Baskiji – Basque Culinary Center);
 • 15.000,00 kuna (s namjenom studijskog posjeta centru izvrsnosti za ugostiteljstvo i turizam u Austriji) i
 • 10.000,00 kuna (s namjenom studijskog posjeta hotelskoj tvrtci u Hrvatskoj).

 

Prijave na natječaj traju od 15. do 29. siječnja ove godine, a prijaviti se mogu tročlani timovi učenika i/ili studenata predvođeni mentorom koji imaju priliku samostalno osmisliti projekt s dvije teme: Poticanje mladih na obrazovanje za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu te Povezivanje obrazovnih institucija i poslodavaca u turizmu i ugostiteljstvu.

 

Višeinformacija pronađite OVDJE

Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra za 2017. godinu

 

Natječajem je omogućeno vlasnicima/suvlasnicima postojećih obiteljskih kuća na administrativnom području Grada Zadra sufinanciranje sljedećih mjera povećanja energetske učinkovitosti:

 

 1. nabava i ugradnja solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje;
 2. povećanje toplinske zaštite vanjske ovojnice;
 3. zamjena stolarije vanjske ovojnice i
 4. nabava i ugradnja kotla na drvnu biomasu.

 

Građani će tijekom sljedećih dana moći podnijeti prijavu Gradu Zadru za sufinanciranje jedne, više ili svih navedenih mjera i tako ostvariti bespovratna sredstva u iznosu do 40% po pojedinoj mjeri odnosno najviše 30.000,00 kuna za mjeru povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice i zamjene stolarije vanjske ovojnice i najviše 12.000,00 kuna za mjeru nabave i ugradnje solarnih toplinskih sustava za pripremu potrošne tople vode i/ili grijanje i nabave i ugradnje kotla na drvnu biomasu.

 

Iznos bespovratnih sredstava Grada Zadra za istovremenu prijavu više mjera po ovom Natječaju ne može biti viši od 40.000,00 kuna (s PDV-om) po obiteljskoj kući.

 

Rok za predaju prijave s potrebnom dokumentacijom je 5. veljače 2018. godine.

 

Više informacija pronađite OVDJE

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 6.2.1.

 

U Narodnim novinama broj 117/2017 objavljen je Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

Visina potpore po korisniku iznosi 50.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti preračunato za mjesec u kojem je objavljen natječaj.

 

Čitav Pravilnik pronađite OVDJE

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

 

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

 

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti:

 • tijela državne vlasti,
 • ministarstva,
 • središnji državni uredi,
 • državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama,
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave,
 • javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom.

 

Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine.

 

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 40.000.000,00 kuna.

Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi.

 

Više informacija pronađite OVDJE.

NATJEČAJ za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

 

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI SU:

 

– udruge koje aktivno sudjeluju u području kulture i koje imaju znanja i kapaciteta za provedbu projekta informoranja i educiranja šire javnosti o temama vezanim uz Europsku uniju.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 

– poticanje i širenje javne rasprave kroz organizaciju okruglih stolova, javnih debata i dr.;
– organiziranje/provođenje predavanja, edukacija, radionica;
– organiziranje seminara, konferencija i tribina za javnost, odnosno širu zajednicu;
– organiziranje kulturnih događanja i obilježavanja važnijih datuma vezanih uz EU;
– organiziranje gostovanja predstavnika Institucija EU;
– poticanje komunikacije udruga s općom, ciljanom i stručnom javnosti;
– očuvanje vrijednosti i tradicije Republike Hrvatske unutar EU;
– informativne i edukativne radionice, EU kvizovi;
– razmjena informacija i iskustava s drugim udrugama u području informiranja o EU i
– izdavačka djelatnost – letci, brošure, prevođenje, izdavanje i uređivanje informativnih materijala koji se isključivo odnose na projekt.

 

Najniži iznos sredstava je 20.000,00 kn, najviši iznos sredstava 100.000,00 kn.

 

Rok za prijavu je 10. prosinca 2017. godine.

 

Sve ostale važne informacije vezane uz ovaj natječaj pronađite OVDJE.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2017. godinu

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

 

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT djelatnost tj. koji su sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti:
  C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda, C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda) te  J -informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa, 63 Informacijske uslužne djelatnosti);
 • koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području Grada Zadra;
 • koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju vodi Porezna uprava;
 • koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru;
 • koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku;
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima;
 • koji u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) još nisu iskoristili najvećidopušteni iznos državne potpore male vrijednosti;
 • koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u prethodnomrazdoblju

 

Potpore se odobravaju za slijedeće namjene:
1) Uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru;
2) Jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora;
3) Podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga;
4) Podrška izvoznom poslovanju;
5) Poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije I
6) Poticanje poduzetnika početnika.

 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do 8.prosinca 2017. godine.

Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-086 ili
023/208-087.

Više o Javnompozivu pronađite OVDJE.